כב. ''ונהמת באחריתך''...(משלי ה, יא)

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות כב. ''ונהמת באחריתך''...(משלי ה, יא)
תוכן עניינים

--------

עולה לנו מכל הנ''ל, דמאחר וכל הקנין הרוחני תלוי בביטול החומר ולשם כך נועדו הגלויות והיסורים, הרי שאין ערך לכל ביטוש חומר שמבטש האדם חומריותו ומתגבר על חומר המושכו להנות ממנו, כאכילה יתירה, שינה יתירה, שיחה בטלה, מלבושים נאים במיוחד, התקשטות והתנאות בעיני הבריות, וייתר תענוגי הגוף. על האדם להשתדל ולייקר כל כבישת חומר, והכל בחשבון, ואפילו כל דהוא של כבישת חומר מזכה את האדם לתוספת רוח חכמה ודעת להשכיל בתורה, לחדש בה, להכיר את ה', לידבק בו, כי ככל שיסיר המסכים החומריים, כן יזרח עליו ה' להאיר לו מידה במידה. כך שאין לזלזל מצד אחד בשום התגברות ועמידה בנסיון, ומאידך אין להסתפק אלא לשאוף להעפיל מה שיותר, כי בזה האדם גורף הון נצחי, מכל כבישת חומריות יזכה האדם להנות מזיו השכינה, ועל זה צריך אמונה, והיא שתביאהו להיות זריז, כי מידת העצלות שבאדם היא קשה ביותר, והעצלות מפתה למחשבה שקרית: מה תרויח מעוד התגברות קטנה, מה יעלה ומה יוריד עוד כבישת חומריות קטנה, וכי בזה תגיע להיות ''גדול'', הרי בשביל להיות גדול הדרך רחוקה ממך והלאה, בין כה לא תוכל השיגה גם אם תעמול רבות בשנים, אם כן אינך אלא ''מחקה'' את הגדולים ממך, ומה לך להיות ''חקיין'' אחר שבאמת אתה מה שאתה ואין סיכוי שתשתנה הרבה, וכיוצא טענות כאלו שנובעים מעצלות המביאה לידי אבדון והפסד נצח. האמונה בשכר ועונש היא שתסיר מחשבות עצלות שכאלו, המאמין באמונה שלמה בדברי חז''ל: ''אין הקב''ה מקפח שכר שום בריה'', הנה נבוכדנצר על ג' פסיעות שרץ לכבוד הקב''ה זכה לדורות של מלכות (סנהדרין צו, ע''ב), אם כן מה מושג יש לנו על כל התגברות וכבישת חומריות קטנה, כמה יכולה היא להנות את האדם לנצח להנות מזיו השכינה, ועל כך נאמר: ''ונהמת באחריתך'' (משלי ה, יא), הנהימה באחרית תהיה כואבת מאד על כל הפסד שהפסיד האדם ונתרשל מלהשיגו, ולו הקטן ביותר.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן