י. מעשה רב - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

וידוע איך היה מרן המשגיח (הגר''י לוינשטיין) זצ''ל מקים מצות צדקה וגמילות חסדים במסירות נפש, אף שכל חייו היה מצבו הכלכלי דחוק מאד. ומן הדברים המפלאים ביותר שנהג בביתו היה רחב לבו במתן צדקה, והגם שהיה נותן פרוטות אחדות לעניים הרבים שהדפקו על דלתו, מכל מקום, תמיד ידע איך לתת לעני את ההרגשה הטובה הרצויה עבורו, היה מכניסו בסבר פנים, פותח בשיחה עמו, מתענין בשלומו ומעניק לו תשומת לב רבה, נושא בעל עמו, עד שהיה יוצא שבע ומדשן ענג. (מספר מופת יחזקאל)

והוסיף בעל ה''חפץ חיים'' בספרו ''אהבת חסד'', שמצות ההלואה אינה מצטמצמת בהלואת כספים בלבד, וזה לשונו שם (פרק א, ס''ב) ''ודע עוד, דלאו דוקא הלואת מעות, דהוא הדין דמצוה להשאיל לו כליו ושאר חפציו כיוצא בזה, כי הכל ממדת החסד שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כדכתיב: ''כי חפץ חסד הוא'', ובחסד כלול כל ענין שהאדם יכול להיטיב בזה לחברו''.

ובסעיף ז' מוסיף החפץ חיים. ''ולא ירע לבבו לחשב, כמה מטריח עלי האיש הזה תמיד בלקיחת המעות ובפרעון. כמו שאינו כועס על מי שהוא דופק תמיד על פתחי חנותו לתן לו רוח בעסקו. וידע כי בכל פעם הוא מקים מצות עשה דאוריתא, ויבוא אליו ברכה מאת ה'. וכמו שכתוב לענין צדקה: ''נתון תתן לו'' (היינו אפילו ק' פעמים כמו שפרש רש''י), ''ולא ירע לבבך בתתך לו, כי בגלל הדבר הזה, יברכך ה' אלקיך''.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן