י. ישועתן של כלל ישראל תלויה בשבירת האנוכיות וההתבטלות לכוחו יתברך, והיא שתשליט אותנו על כל אומות העולם

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית י. ישועתן של כלל ישראל תלויה בשבירת האנוכיות וההתבטלות לכוחו יתברך, והיא שתשליט אותנו על כל אומות העולם
תוכן עניינים

--------

ויותר מכך, בהרבה מקומות מצינו שכל הבטחת ישועת כלל ישראל תלויה בשבירת מידת האנוכיות וההשפלה העצמית.

וכן איתא במסכת כלה ג':

''העבר רצונך מפני רצון חברך, שכך עשתה רחל ללאה''.

אמר אברהם לפני הקב''ה: רבונו של עולם! מפני מה הגלית את בני ומסרתן בידי האומות, והרגום בכל מיני מיתות משונות, והחרבת את בית המקדש מקום שהעליתי את יצחק בני עולה לפניך? וכו'. קפצה רחל אמנו לפני הקב''ה ואמרה: רבונו של עולם! גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה, ועבד בשבילי לאבא שבע שנים, וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי, והוקשה עלי הדבר עד מאד כי נודעה לי העצה, והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני.

ולאחר מכן נחמתי [התחרטתי] בעצמי, וסבלתי את תאוותי [התאפקתי וכבשתי את האהבה בקרבי, והעברתי על מידותי וויתרתי לאחותי]. ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב חלפו [החליפו ונתנו] אחותי לבעלי בשבילי. ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי - כדי שיהיה סבור שהיא רחל! ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המטה, והיה מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר, כדי שלא יכיר לקול אחותי, וגמלתי חסד עמה ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה!

ומה אני, שאני בשר ודם עפר ואפר, לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה. ואתה מלך חי וקיים ורחמן, מפני מה קנאת לעבודת אלילים שאין בה ממש, והגלית בני ונהרגו בחרב, ועשו אוייבים בם כרצונם?! מיד נתגלגלו רחמיו של הקב''ה, אמר: בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן!!! הדא הוא דכתיב (ירמיה לא): ''כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו''. וכתיב: ''כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום ה', ושבו מארץ אוייב. ויש תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם''. (פתיחה דאיכה רבתי כד).

ועיין שם במדרש, שבאו גם אברהם ויצחק לפני הקב''ה, והזכירו זכות העקידה - ולא נענו. יעקב הזכיר את צער גידול בנים ויסוריו הרבים - לא נענה. משה הזכיר שהיה רועה נאמן, ורץ לפני ישראל כסוס במדבר - ולא נענה. ולמי כן נענה - לרחל שהזכירה את העברתה על מידותיה.

הרי למדנו מכאן נוראות, כי עם כל זכויותיהם העצומות של האבות ומשה רבינו, הקב''ה עדיין אינו מתפייס. ומה כן מועיל לפייסו? - העברה על המידות של רחל, ששברה את אנוכיותה לרסיסים, וויתרה על אושרה בחיים, למען אחותה שלא תעלב! דוקא זכות זו שוברת את מידת הדין של הגלות, ומיד מתגלגלים רחמי ה' ומבטיח ''ושבו בנים לגבולם!'' חייב אדם לומר: מתי יגיעו מעשי למעין מעשה רחל אמנו! (הערת הר''ה כהן מספר ''כצאת השמש בגבורתו'').

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן