י - חביבותן וחשיבותן של ישראל בלשונות של התפילות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל י - חביבותן וחשיבותן של ישראל בלשונות של התפילות
תוכן עניינים

--------

(מספר ''דרכי שלום'')

ברוך אתה ה', הגומל חסדים טובים לעמו ישראל.

כי הכל הבל לבד הנשמה הטהורה...

אבל אנחנו עמך בני בריתך, בני אברהם אוהבך וכו'.

זרע ישראל עבדו, בני יעקב בחיריו.

כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגלתו.

כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזב.

אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' אלקיו.

וירם קרן לעמו, תהלה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו.

ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם.

ברוך אתה ה' אלקי ישראל אבינו, מעולם ועד עולם.

אהבת עולם אהבתנו ה' אלקינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו.

ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלה באמת באהבה וכו', ברוך אתה ה', הבוחר בעמו ישראל באהבה.

עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגן ומושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור וכו', אמת אתה הוא אדון לעמך ומלך גבור לריב ריבם לאבות ובנים וכו', ועונה לעמו ישראל בעת שועם אליו.

ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, ברוך אתה ה', המברך את עמו ישראל בשלום.

אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת.

ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה ה', אוהב עמו ישראל.

ברוך אתה ה', שומר עמו ישראל לעד.

ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו.

לישראל עמך נתת באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת.

הוא אלקינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא יושיענו ויגאלנו שנית וישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלקים.

אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ וכו', יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם.

אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו במצותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן