י. הנפש בטבעה שונאת את העצבות כי בשורשה היא שייכת לעולם של שמחה וממנו חוצבה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא י. הנפש בטבעה שונאת את העצבות כי בשורשה היא שייכת לעולם של שמחה וממנו חוצבה
תוכן עניינים

--------

ובפרט יש לחזור ולהזכיר את דברי הגר''י לוינשטיין זצ''ל שהבאנו דבריו באריכות לעיל (מאמר לה), שבאדם טבועות המידות והתאוות לכוון הקדושה והטוב, אלא שבמהלך ההשתלשלות והעיבוי של החומר מסיט האדם את המידות והתאוות הקדושות שמושרשות בנשמתו לצד השלילי.

כמו כן לענין השמחה, מוטבעת באדם שמחה בה', וכמו שהיתה נשמתו למודה קודם ביאתה לעולם להיות שמחה, שהרי למעלה נאמר ''עוז וחדוה לפניו'' ואין עצבות קמי שמיא, שהרי אין השכינה שורה מתוך עצבות.

וכמובא בספר ''ברית מנוחה'' (דרך הב' דף י''א ע''א) ובעוד ספרי מקובלים (לבנת הספיר מקץ דף סב ע''א), היאך שכל עבודת המלאכים, צבא מעלה בשירה וזמרה ובגיל ורנן, והכל בכלות הנפש מתוך עריגה וכיסופין של עונג שאין לתארו בשכל אנוש. ולכן טבע זה של שמחה בה' מוטבע בנפש השכלית, אלא שמתבלבלת שמחה זו ומתערבת בשמחת הנפש הבהמית, והאדם מתפתה לסטות מהשמחה האמיתית של הנפש השכלית ולשמוח בשמחת הנפש הבהמית, אולם השמחה הטבעית של הנפש היא במה ששייך לשורשה שהיא שמחה של קדושה בלבד.

וכן מובא בספר ''מנות הלוי'' לר''ש אלקבץ (אסתר א, ח, עא ע''א הובא ב''שומר אמונים'') שמה שהתינוק אוהב הניגון, ובכך משקיטין אותו מתוך בכייתו, זה מפני שנפשו מורגלת בקול הנגינה של מעלה, ונפשו של התינוק מאחר שעדיין לא נתלכלכה בחטא מרגשת עדיין אותו ניגון, לכך כשמנגנים לתינוק נזכר ומתקשר הוא בעונג הנגינה של מעלה ונשקט.

והיות והנפש בטבעה אינה סובלת עצב, עולה היצר על חולשה זו שבאדם, וכשאדם במצב של עצבון וצער מיד שולף הוא את מזומניו לפתותו לפרוק את עומס סבלו וצערו באופן מיידי, ליצר הרע יש מזומנים, אין לו בעיה להשיג מזומנים אחר שהם חסרי ערך אמיתי, וכל דבר ככל שהוא חסר ערך ניתן להשיגו מיד ובזול, ואילו היצר הטוב עובד ב''צ'קים'', דהיינו הצעה שלו אינה מהנה במזומן, קודם נצרך האדם ליכנס לבית ה' לטעום טעמה של תורה ותפילה, ואז יבוא על שכרו.

ונצטט כאן מילות הזהב של הגר''א קוטלר השייכים לענייננו:

הקושי העיקרי במלחמת היצר הוא, שהיצר מעציבו ומשפיל את כוחו של האדם באם אינו ממלא רצונו, מתוך שהאדם רוצה להיות בשמחה, ובמצב רוח מרומם, הרי הוא נכנע לו, ולזה העצה, שיתבונן ויכיר שבאמת הכל להפך.

אהבת עולם תביאהו לידי עצבות, והוא כשותה מים מלוחים, נדמה לו שמרווה צמאונו ובאמת הוא צמא יותר, וכמו שכתב הגר''א: ''כל רדיפת התענוגים אינה אלא להפיג את העצבות הבאה מתוך החושך של חומר''.

ואהבת התורה תיתן לו שמחה ועונג אמיתי, ואין אהבה נעימה וערבה המנעימה לנפש האדם כאהבת התורה, ואדרבא, דווקא מצד רצון האדם לשמחה ולמצב רוח מרומם עליו להתחזק בתורה בכל עוז, שבה טמון אוצר השמחה ומרגוע וסיפוק הנפש.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן