י. הכח שבו יוכל האדם להשליט שכלו על חומריותו ולהמיר אהבת העולם באהבת ה', הוא התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות י. הכח שבו יוכל האדם להשליט שכלו על חומריותו ולהמיר אהבת העולם באהבת ה', הוא התורה
תוכן עניינים

--------

ובכוח מה יוכל האדם באמת להמשיך את אורו יתברך למקומות השפלים והחומריים? רק בכוח התורה.

לא יתכן לבוא לאדם בציווי לנטוש את חמודות העולם, שבטבעו האדם נוטה להם ואוהבם, אלא אם כן יביאו לו כתחליף אהבה לדבר אחר, ובכן התורה הינה ''אילת אהבים ויעלת חן'', ובה אפשר להשיג חילוף לאהבות העולם, והעוסק בה אוהבה עד כדי שיחלה עליה באהבתו, וחולי האהבה על התורה הוא עונג עצום באשר ניתן לחולה אהבתה לפרוק את חוליו בעסקו בה, ואז בוז יבוז לכל חמודות העולם, כי נגע באהבה התואמת ביותר לנשמתו, ואדרבא, כל האהבות בעולם נובעות מנטיית הנפש לאהוב את התורה, ושורש מידת ''האהבה'' הטמון בלב האדם מאחר ונשמתו הטהורה נופחה בו מהבורא, הרי שמוטבע בה טבע האהבה לאהוב את השורש שממנו חוצבה, אלא כיון שסוטה האדם מאהבה זו האמיתית, לכך את מקומה של אהבה זו תופסים אהבות וחמדות העולם, אולם כשמנתב האדם את תכונת האהבה שבו לנתיב הנכון אהבת ה' המתבטאת בתורתו - קוב''ה ואורייתא חד הוא - במילא מתבטלים ממנו כל התאוות וחמודות העולם, וגם אם יתן לו איש את כל הון ביתו באהבה של תורה בוז יבוז לו, וכמ''ש האוה''ח הק' (כי תבוא כו, ה): ''דאילו היו בני אדם מרגישים טעמה של תורה במתיקות ועריבות באמת, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם''.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן