י. בזמן שהיו ההשגות וגילוי פנים של ההשגחה בגילוי ובשפע - מידת הדין היתה מתוחה ביותר ומדקדקת על כל פרט ופרט

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות י. בזמן שהיו ההשגות וגילוי פנים של ההשגחה בגילוי ובשפע - מידת הדין היתה מתוחה ביותר ומדקדקת על כל פרט ופרט
תוכן עניינים

--------

ראשית נתבונן בכשלונות שהיו לעם ישראל במדבר, שביניהם היו דברים שלדידן אינם חמורים כל כך, ולגבי ישראל במדבר התייחס לה' הבורא בחומרה יתרה, ונתבונן בהם:

כשירד המן לישראל ונצטוו: ''ששת ימים תלקטוהו וביום השביעי לא יהיה בו'', ונאמר אחר כך: ''ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו'', ופירש''י: ''לפי שהיו דואגים שמא פסק המן ולא ירד עוד''.

נתאר לעצמנו אדם שתלויים בו נפשות בני ביתו, ויש לו היום מה לאכול ולמחר אין לו כלום, והינו במדבר שמם ארץ נחש שרף ועקרב, באיזו מדריגה גבוהה צריך הוא להיות כדי שלא לדאוג למחר, הרי זו מדריגה שגם צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בה, וכמו שאומרת הגמרא בסוטה (מח): ''מי בז ליום קטנות'' - מה גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא - קטנות אמנה שהיתה בהם, ומביאה שם הגמרא דוגמא לקטנות אמנה, כגון: מי שיש לו פת בסלו היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמנה. שאפילו צדיקים בשביל כך מתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, וכל שכן שתעלה טענה כזו לאנשים במדבר שמם ללא לחם ומים, והנה יצאו מן ''העם'' לא מן הזקנים והסנהדרין שבישראל, אלא אנשים מן ''העם'' מחמת דאגתם מה יהיה עם פרנסתם מחר, והנה מה נאמר עליהם? - ''ויאמר ה' אל משה עד אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורתי''.

וכן לאחר מכן מיד כשנסעו ממדבר סין ''ואין מים לשתות העם'' (יז, א) - ''וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה'', והיאך לא יריבו אחר שהנה הם במדבר שרב ואין מים לשתות, הלא טבעי הדבר שיתקוממו ויתלוננו על משה, וכמו כן טבעי שיעלה בלבם החשש האם עזבם הקב''ה למות או לא, ובשביל כך נענשו: ''ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים'', עיין שם ברש''י שנענשו על שהסתפקו בישועת ה', והיה להם להיות בטוחים בחסדו שבודאי ימצא להם, ולכאורה לדידן לא תחשב התלוננות שכזו לכלום.

ואפילו בחטא העגל שעוון חמור הוא, נתבונן כמה פעמים חטאו ישראל בעוון עבודה זרה בימי השופטים, וכן בימי אחאב וירבעם ומנשה, והותירם הקב''ה, ואילו בחטא העגל שבמדבר ביקש הקב''ה להשמידם ולהחליפם באומה אחרת וכנאמר: ''הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול'', ורצה הקב''ה לעשות זאת מיד ללא הקפה.

וכמו כן בעוון חטא בנות מואב, הלא מצינו שחטאו ישראל הרבה בעריות, כגון בגלות בית ראשון בשבעים שנה שבין בית ראשון לשני, ועוד, ולא כילם הקב''ה, ואילו בחטא בנות מואב ביקש הקב''ה לכלותם לולי פנחס שקנא לה' והציל את עם ישראל, שנאמר: ''ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי'', וכמו כן העונש היה מיידי ללא אריכות אפים - ''ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף''.

וכן בעוון המרגלים, לדידן טבעי הדבר לפחד ולירוא כאשר יש עלינו לכבוש עם רב וחזק מאתנו ענקים ונפילים, ולגבי עם ישראל במדבר נגזר עליהם להיטלטל עוד ארבעים שנה בשביל כך.

והתשובה פשוטה, שהיות ועם ישראל במדבר זכו לגילויים נשגבים בבהירות ובסילוק כל הספיקות, לכך כל פגם קטן באמונתם בהקב''ה נראה כפשע עצום, וכמו כן לעומת זאת צדקותם וחסידותם מתקטנת מלפארם ומלשבחם, לפי שככל שיגדילו ויפליאו לעשות מעבודת ה', אין בזה שום נצחון וגבורה, אחר שלפי מדריגת בהירות אמונתם טבעי הוא שיחשקו בה' ויחפצו במצוותיו.

ועובדה שלא נזכר בתורה שום שבח ותהילה על דור המדבר בעבודתם את ה', והוא פלא, וכי היה אך ורק על מה לגנותם בלבד. הרי שאין שום ייחס למעשיהם הטובים לעומת מעשיהם המגונים שבדור המדבר. שהרי על מעשה פעוט יחסית נענשו עונשים חמורים ביותר, ועל מעשה מצוות ועבודת ה' לא הוזכרו לשבח כלל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן