י. בהכרח היתה כוונת יוסף טהורה - סופו מוכיח על תחילתו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית י. בהכרח היתה כוונת יוסף טהורה - סופו מוכיח על תחילתו
תוכן עניינים

--------

וחייבים אנו לומר שכוונתו של יוסף היתה טהורה ולא חלילה לנקמה, שהרי סופו מוכיח שלאחר שהתוודע יוסף לאחיו הרגיעם מאד, ובבכי גדול דבר על לבם וניחמם, ולא עוד אלא שהשפיע עליהם את כל טוב ארץ מצרים והושיבם במיטב הארץ, והגלה את אנשי מצרים ממקום למקום כדי שלא יקראו לאחיו גרים, ולא עוד אלא שלא נתייחד עם אביו מיום בואו למצרים שלא ישאלהו בדבר המכירה, כדי שלא יקפיד על אחיו שמכרוהו, וכשמת יעקב ונתייראו שמא ישיב להם כפעולם - בכה על שחשדוהו, אם כן הרי שלא היה בלב יוסף כלום עליהם, ולא עוד שאהבם באותה אהבה ואחווה של קודם, ואם כן בהכרח שכל כוונתו היתה לתכלית טובה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן