יסורי הבעל תשובה - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה יסורי הבעל תשובה - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו (ו.ב)

יש לדקדק, מדוע התחיל קרא בנוקטו: זאת "תורת העולה" דווקא. מדוע לא נקט זאת "תורת החטאת"?

ב. עוד יש לדקדק, מדוע כפל קרא באומרו: "כל הלילה", והוסיף לומר: "עד הבוקר", הרי אם אמרינן דיהיה על המוקד כל הלילה, ממילא ישהה הקורבן עד הבוקר. וצ"ב, ייתור לשון הפסוק!

ג. ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. והאש על המזבח תוקד בו (ו.ד-ה)

יש לדקדק, דממשמעות קרא באומרו: "תוקד בו". משמע, כי כביכול, האש תוקד בכהן אשר פשט את בגדיו. והדבר צ"ב!

ד. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה (ו.ו)

איתא בירושלמי יומא (ד, ו) - לא תכבה אף במסעות.

ויש לבאר את כוונת דברי הירושלמי!

ה. זאת תורת החטאת במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני ה' קדש קדשים היא (ו.יח)

יש לבאר כוונת הפסוק!

ו. ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלואיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם (ח.לג)

יש לבאר כוונת הפסוק!

ז. כאשר עשה ביום הזה צוה ה' לעשות לכפר עליכם (ח.לד)

יש לדקדק, מדוע ייתר קרא באומרו: "כאשר עשה ביום הזה". והוסיף לומר "צוה ה' לעשות". דיש לבאר ייתור הדברים!

פסח

ח. מרור כורך שולחן עורך וכו' (סימני ליל הסדר)

יל"ע, מדוע לא נעשה את הכורך קודם המרור?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של הגרא"א דסלר זצ"ל בספרו מכתב מאליהו (ח"ג עמ' 238) בעניין יסורי הצדיקים. וז"ל - וצריך ביאור: אם הלמוד מהאפשרות ליסורים הוא הלמוד הרצוי, א"כ מדוע רבו כל כך יסורי הצדיקים הגמורים אשר ודאי לומדים לתקן עצמם אף מההתראה וההוראה הקטנה ביותר? אמנם הנה יש עוד ענין ביסורים עצמם, והוא שייך אפילו אחר הלימוד והתיקון שבא מראיית האפשרות של יסורים.

יש לימודים בבחינות תחתונות ויש לימודים בבחינות עליונות. הבחינה התחתונה היא הלמוד להמנע מהחטא ולתקן את מה שעיוות. ואם לומד מראייתו את האפשרות ליסורים, כבר תיקן מה שבאו היסורים ללמד.

אבל הבחינה העליונה היא הטהרה שמשיגים הצדיקים ע"י היסורים - זיכוך וליבון האדם מכל רשמי חטאיו וחומריותו, לדרגות דקות ויותר עליונות ברוחניות זקוקים לזכוכים נוספים וחמורים יותר, ובגדר זה נבין את הענשים החמורים והסיגופים הקשים של בעלי תשובה. וזהו גדר יסורין של אהבה - שבאים לזכך את האדם אפילו מבחינות של "צלו של גוף", ולקרב לבבו לאהבה את השי"ת. לזה צריך להרבות בכבוס ומירוק ע"י יסורים ממש.

אצל צדיקים אלו שמתיסרים יסורים של אהבה הרי אין סכנה שמא יבואו לבעיטה ביסורים, ואדרבה ע"י יסוריהם הקשים זוכים לעלות למדרגות רמות וגבוהות. עכ"ל.

א"כ מבואר - כי הצדיקים והבעלי תשובה, בכדי להגיע לבחינת טהרה אשר הינה הבחינה העליונה ביסורים, עוברים הם יסורים של אהבה, למען זיכוך וליבון נפשם מכל רשמי חטאיו וחומריותו.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיות א' וב' מתורצות – רימז לנו קרא, כי אותו בעל תשובה המתקרב אל התורה בבחינת "זאת תורת"- צריך לדעת כי בכדי שיהיה בבחינת "עולה"- העולה ומתקרב אל ה'. עליו לדעת כי בהתחלת דרכו יהיה לו בחינת "תורת העולה"- כעולה, אשר אין למקריב הנאה ממנה, כי עולה היא כולה כליל לה'.

כך אותו בעל תשובה מוכרח הוא בע"כ זיכוך וטיהור מעוונותיו ע"י יסורים. בהיותו על מוקדה על המזבח כל "הלילה"- בסובלו יסורים חשוכים "כלילה"- "עד הבוקר"- עד שיזכה לבחינת "בוקר"- לטהרת וזיכוך נפשו, בהגיעו לדרגות רמות וגבוהות לאחר עוברו את אש המזבח אשר תיקוד "בו".

לפ"ז גם הקושיא השלישית מתורצת – רצתה התורה לרמז לנו, כי כאשר "ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים"- כביכול, אותו בעל תשובה אשר החליט להחליף את בגדיו הצואים והמלוכלכים מן העבירות. "והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה"- בשובו בתשובה על כל הדשן וכל הפסולת אשר עשה - כל עברותיו וחטאיו.

ביציאתו "אל מקום טהור"- למען היטהרו מחטאיו ועוונותיו לגמרי, בזיכוך וטיהור נשמתו, צריך הוא ש"האש על המזבח תוקד בו"- ביסור עצמו יסורים כיקוד האש בקרבו, בכדי לזכך ולטהר נשמתו, כי רק ע"י היסורים אשר יהיו "בו"- יגיע הוא לדרגות רמות וגבוהות בעבודת ה'.

לפ"ז גם הקושיא הרביעית מתורצת – רימזה התורה לאותו "מזבח"- הצדיק והבעל תשובה, כי "אש" המזבח - יסורים לזיכוך וטיהור נפשו -"תוקד בו", בייסורו למען העלותו לדרגות רמות וגבוהות.

למען "לא תכבה - אף במסעות", כי מכח היות המתחזק אשר (כביכול) עדיין בדרך מסעו בהתקרבו עוד ועוד אל ה' - "אש המזבח תוקד בו"- למענו, לזככו ולטהרו.

לפ"ז גם הקושיא החמישית מתורצת – באה התורה לרמז לנו, כי "זאת תורת החטאת"- אותו בעל תשובה אשר שב בתשובה מחטאיו, עליו לדעת כי "במקום אשר תשחט העולה"- בכדי שיזכה הוא לעלות להתקדש ולהזדכך עוד ועוד, עליו להיות בבחינת "תשחט העולה"- בסובלו יסורים למען זיכוך וטיהור נפשו. (ו"כעולה"- אשר אין הנאה מאבריה, בעלותה כליל לה') ובבחינת "תשחט החטאת"- מכל חטאיו ועוונותיו, עד שלבסוף יגיע לדרגות קדושה גבוהות ונעלות - בהיותו "לפני ה' קודש קדשים היא".

לפ"ז גם הקושיות ו' וז' מתורצות – אותם בעלי תשובה בתחילת דרכם, בכדי לזכך ולטהר נפשם, צריכים הם להיות "לא תצאו שבעת ימים על מלאת ימי מילואיכם"- בסובלם יסורים רבים בתחילת דרכם, וזהו רצון ה' "כאשר עשה ה' ביום הזה"- ביסוריכם, כי "צוה ה' לעשות לכפר עליכם"- עושה זאת הקב"ה לזכך ולטהר נפשכם בכדי שתגיעו לדרגות קדושה נעלות.

פסח

ולפ"ז גם הקושיא השמינית מתורצת – מסימני הפסח למדים אנו, כי קודם הכורך והשולחן עורך וכו', צריך הבעל תשובה והצדיק לאכול "מרור"- יסורים, בכדי לזכך נפשו ולטהרה, למען זכייתו לעלות בדרגות רמות וגבוהות, לטובתו - לקדשו ולטהרו לפני ה'.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן