יסורים למען הזכייה בשכר מאת ה' - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה יסורים למען הזכייה בשכר מאת ה' - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. ויענך וירעבך ויאכילך את המן וכו' (ח.ג)

יש להבין, מדוע באמת היה צריך הקב"ה לסבב ש"ויענך וירעיבך", מדוע לא נתן להם מיד את המן ללא העינוי והרעב?

ב. וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלקיך מיסרך (ח.ה)

יל"ע, דלכאורה דברי הפסוק אינם מובנים, דהרי אבא אוהב את בנו ואינו מייסרהו, א"כ כיצד אומר הפסוק כי דווקא מפני שה' הוא אבינו לכן מייסרנו?

ג. שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן וכו' (ט.א)

איתא במדרש רבה (ג.י) שמע ישראל וכו'. הלכה, אדם מישראל ששותה מים לצמאו, אומר: "ברוך שהכל נהיה בדברו". רבי טרפון אומר: "בורא נפשות רבות וחסרונם".

וצ"ב, מה שייכות ישנה בין תוכן המדרש בנושא המברך על שתיית מים, לבין קרא ד"שמע ישראל וכו'"?

ד. עוד יל"ע בשיטת ר' טרפון דס"ל דמברך "בורא נפשות רבות וחסרונם", דמילא מה שמברך על אשר "בורא נפשות רבות"- מובן. אלא צ"ב, מה ברכה והודאה איכא על "וחסרונם", הרי "חסרונם" כלל איננו ברכה?

ה. שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן לבא לרשת גוים גדולים ועצומים ממך. ערים גדולות ובצורות בשמים עם גדול ורם בני ענקים וכו' (ט.א-ב)

יש להבין, מדוע הושיב ה' בארץ כנען "גויים גדולים ועצומים" אשר בבא ישראל להיכנס לארץ, יתקשו ישראל להילחם בהם?

ו. עוד יש להבין, מדוע נתן ה' לאותם גויים, לבנות "ערים גדולות ובצורות בשמים" אשר כעת צריכים ישראל להתקשות בכבישת ערים אלו?

ז. עוד צריך להבין, מדוע לא נתן ה' בלב העמים לצאת מן הארץ ללא שום מלחמה וטרחה, הרי כעת צריכים ישראל להילחם בהם מלחמות רבות וקשות כדי לכבוש את הארץ?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של הסבא מקלם זצ"ל בספרו חכמה ומוסר (ח"ד ריד) בעניין היסורים בעוה"ז. וז"ל - טובות העוה"ז ורעותיו הינן באמת לא יותר מאשר רגע, מובן א"כ, שהקב"ה אשר יודע את עוצם העונג הנצחי בעוה"ב - שאין סוף לו הן בכמות והן באיכות - מבטל לחלוטין את ערך הנאות העוה"ז.

לפי"ז, ודאי כדאי לסבול נשיכת זבוב קטן לרגע, בשביל שכר עצום ונורא מאד אשר אפילו עין נביאים לא ראתהו, וגדול פי כמה השכר המגיע למי שעושה מצוה בעמל.

בזה מבוארים היטב דברי הקב"ה שאמר ליעקב מדוע אתה רוצה לישב בשלוה, הלא אם תלמד תורה ותקיים מצוות ביגיעה - כלומר ע"י טרדות העוה"ז - יגדל שכרך בהרבה מאד. איך תרצה א"כ להפסיד שכר נורא זה ע"י ישיבה בשלוה בעוה"ז? ואז קפץ עליו רוגזו של יוסף ונתווספו לו עשרים ושתים שנים של אבל על בנו.

מעתה נוכל להבין מה גדול הפסדו של אדם היושב כל ימיו בשלוה. ומאידך, יובן מהו גודל השכר המצפה למי שכובש רצונו ושובר מידותיו שזוהי היגיעה היותר גדולה, מחלקם יהי חלקנו אכי"ר. עכ"ל.

א"כ מבואר - עד כמה החיסרון בעוה"ז - הטרדות והצער, הינם חסד ה' ממש להעניק לאדם שכר גדול בעוה"ב.

כשמייסרנו ה', מייסרנו כאבא רחמן, כאשר כל מטרת היסורים הינה חסד בלבד, כתקן האב את בנו למען החזירו למוטב, להקשות עליו קשיי מצרף, לחשלו ולהכשירו לעתיד, כאשר כל מטרת הטרדות והצער בעוה"ז הינם רק לטובה ולחסד ה' ממש - להעניק לנו שכר גדול בעוה"ב על כל עבודתנו בעוה"ז בקשיים ובטרדות.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות }

הקושיא הראשונה מתורצת – סיבב הקב"ה לטובתם של עם ישראל ש"ויענך וירעיבך"- ע"י טרדות העוה"ז, כאשר ימשיכו ישראל בקיום התורה והמצוות, למען יזכו הם בשל כך לשכר גדול ועצום.

לפ"ז גם הקושיא השנייה מתורצת – ייסורי העוה"ז אשר נותן עלינו הקב"ה הינם לטובתנו בלבד, כ"רחם אב על בנים"- כאבא המבקש רק את טובתו של ילדו ואף מה שמייסר ומקשה על בנו, הינו אך ורק לטובתו של הבן - למען חישולו והכשרתו לעתידו המזהיר. כך הן ג"כ טרדות העוה"ז בשמירת התורה והמצוות, אשר הינן חסד ה' ממש כייסורי אב לבנו אשר כל כולם הינם לטובת הבן.

ולפ"ז גם הקושיות ג', ד', ה', ו' וז' מתורצות – קשיי העוה"ז הינם לטובת האדם בהיותם חסד ה', בכדי לזכות את האדם בשכר גדול על המשך קיומו את התורה על אף הטרדות והקשיים.

לכן סיבב הקב"ה, כי כבישת הארץ תבוא בדרך קשה - נגד עם גדול וחזק, תוך כבישת ערים בצורות בשמים, ואף לא נתן ה' בלב הגויים להיכנע מעצמם ללא מלחמה. הכל בכדי שיבטחו ישראל בה' למרות הקשיים הגדולים ויזכו על כך לשכר גדול מאת ה'.

יסוד זה הוא היינו שיטת רבי טרפון כי השותה מים לצמאו מברך בורא נפשות רבות "וחסרונם". בלמדנו ר"ט, כי עלינו לדעת שגם ה"וחסרונם" הינו ברכה, אשר מכח קיום התורה בטרדות וקשיים יזכה האדם לשכר גדול ועצום, יסוד זה הוא היינו היסוד בכבישת הארץ בטורח וקשיים, אשר בא ללמדנו שנבטח בה' למען נזכה בשכר גדול מאת ה' יתברך.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן