ימי הפורים אינם עתידים ליבטל ובענין מה שמגילת אסתר ניתנה לידרש

דף הבית ספרי קודש אונליין בשבילי המגילה ביאור המקראות - מגילת אסתר ימי הפורים אינם עתידים ליבטל ובענין מה שמגילת אסתר ניתנה לידרש
וזכרם לא יסוף מזרעם. [פ"ט פכ"ח]

כתב הר"מ בפ"ב מגילה הי"ח כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר הרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם, ואע"פ שכל זכרון הצרות יבטל שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני, ימי הפורים לא יבטלו שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם.

והגרי"ז זצ"ל [הביאו בקונטרס חנוכה ומגילה עניני מגילה סי' י"א] ביאר דברי הר"מ, דהנה ר' יוחנן אמר בירושלמי מגילה [פ"ב ה"ד] דמקרא הנ"ל דכתיב וזכרם לא יסוף מזרעם למדנו דקבעו לה מסכתא, וכיון שנעשה כחלק מתורה שבע"פ ע"כ שאין עתיד ליבטל וכשאר כל תורה שבע"פ.

ודבריו צ"ב היאך נלמד שלא תיבטל לעולם ממה שקבעו לה מסכתא, והרי מסכת מגילה לא באה אלא לפרש מצוות הפורים והמקראות שבמגילת אסתר, וא"כ שפיר י"ל דכיון שבטלה מצוות הפורים ומגילת אסתר בטל גם תורה שבע"פ דידהו, וכמו שבחנוכה יש תורה שבע"פ במסכת שבת כא:, ועכ"ז עתיד ליבטל לעתיד לבוא, והלא כל הש"ס מפרש גם מקראות שבנביאים וכתובים, הגם שעתידים ליבטל לעתיד לבוא, וצ"ע.

והנראה בזה, דהנה איתא בירושלמי מגילה פ"א ה"א, מגילת אסתר ניתנה להדרש וכו' נאמר כאן דברי שלום ואמת ונאמר להלן אמת קנה ואל תמכור הרי היא כאמיתה של תורה מה זו צריכה סירטוט אף זו צריכה סירטוט מה זו ניתנה להידרש אף זו ניתנה להידרש, רבי ירמיה בשם רשבר"י מגילה שמסר שמואל לדוד ניתנה להידרש, מה טעמא הכל בכתב זו המסורת מיד ה' זו רוח הקודש עלי השכיל מיכן שניתנה להידרש.

ובליקוטי הגרי"ז [ע' ס"ד] מובא שבעל התורת הקודש שמע ממרן הגרי"ז בביאור מה דמבואר בילקוט שם, דמגילת בית המקדש ניתנה בסיני, עוד שם איתא שהתורה ניתנה לידרש, והביאור בזה, דבאמת מן הדין הוא שמגילת ביהמ"ק תיבטל כשאר כל הנביאים שעתידין ליבטל לעתיד לבוא, ואך דזהו מה דאיתא בילקוט שמגילה זו ניתנה לידרש כתורה, וממילא דדינה כתורה עצמה שאין עתידה ליבטל לעת"ל, יעוי"ש.

אשר למש"נ הדברים מכוונים מאד עם דברי הגרי"ז, דהנה עיקר מה שאמרו בירושלמי שזכרם לא יסוף מזרעם מכאן שקבעו לה מסכת, היינו היא גופא שניתנה לידרש, דכל המידות שהתורה נדרשת מהן היא גופא המסכתא והתורה שבעל פה שלה, ומאחר שדין תורה עלה ממילא ע"כ לא בטלה המגילה וכל מצוותיה, [ור' יוחנן יליף לה מדכתיב וזכרם לא יסוף מזרעם], וזהו דמייתי הירושלמי מיד דאף מגילת בית המקדש כתורה עצמה וניתנה לידרש וממילא לא תיבטל לעולם.

דילוג לתוכן