יט. סיבת היסורים הרבים בעקבתא דמשיחא היות ומצטרפין ב' המטרות הנזכרות ליסורים, והם: האחת, להכניע את החוטא, והשנית, לזכותינו למתנת ימות המשיח

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות יט. סיבת היסורים הרבים בעקבתא דמשיחא היות ומצטרפין ב' המטרות הנזכרות ליסורים, והם: האחת, להכניע את החוטא, והשנית, לזכותינו למתנת ימות המשיח
תוכן עניינים

--------

אנו היום בעקבתא דמשיחא, צרות חבלי משיח קשים המה, שהרי נצטרפו עלינו ב' הסיבות למתן היסורים, הן מפני חטאינו ועוונותינו, וכאמור שכל חטא נובע מגאווה, והיסורים מכניעים את הנפש החוטאת ומביאתה לתשובה וחרטה, ובפרט בסיום הגלות שהוא סיום כל החשבונות של דורות קודמים כידוע מה''חפץ חיים'', והן מפני שאנו לפני המתנה הגדולה של ימות המשיח, שמצד המתנה הזו יש להתייסר על מנת לִשְׁחֹק ולהתיש את החומר להיות ראויים למתנה זו, כך שמצטרפות כמה סיבות המצדיקות את היסורים בתקופה זו של עקבתא דמשיחא.

מציאות ימינו מוכיחה, כי המוטל עלינו עתה לעבוד את הבורא מתוך הסתר וחושך דוקא, ולחפש ולתור אחר אמונה מתוך מצבים קשים. הקדוש ברוך הוא קולע אותנו לפינות דחוקות וחשוכות, שצריכים אנו מתוך מאמץ גדול לגלות את אורו יתברך מתוך החושך העבה שאנו בו, אולם דוקא משום כך - כל מעט חשוב הוא למאוד, ואפילו בצעקה ואנחה יכולים לפעול גדולות ונצורות, וכמו שכן פעלו עם ישראל בצעקה ואנחה כשרק התאפשרה להם, וכנאמר (שמות ב, כג): ''וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל שוועתם אל האלקים מן העבודה'', וכמובא באוה''ח הקדוש כאן, דאף שזעקתם היתה מצרת וכאב העבודה ותו לא, דהיינו אף שלא זעקו לגאולה ולישועה אלא רק נאנחו מכאבי הסבל כתינוק הזועק מכאבו, גם זה הועיל לצרפם ולזככם בגלותם, ולא חצץ שום עבודה זרה שהיה בהם, כמובא בחז''ל: הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה.

וההסבר לכך, שגם בצעקה מתוך כאב ניתן להשיג לפחות את הכניעה, וכשהלב בא למצב של כניעה, רק אז יש בו מקום לקבל תורה ועבודת ה'.

והראיה שכל כשלונם ומחדלם של ישראל היה בעקבות קושי הגלות שגרם לטשטוש ההכרה, שהרי מיד כשבאו משה ואהרן ובשרו להם את הבטחת הגאולה, מיד קבלו דבריהם באמונה פשוטה, וכנאמר (שמות ד', לא): ''ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל, וכי ראה את עניים ויקדו וישתחוו''.

הרי שהאמונה בעצם היתה טמונה בתוכם, ורק קושי השעבוד פיזר אבק טשטוש על אמונתם, ותיכף כשהוסר אבק זה בשמחת בשורת הגאולה, מיד התעוררה אמונתם שהיתה בקרבם, כי אם חלילה האמונה היתה עקורה מהם - לא יתכן שבכמה משפטים קצרים של משה ואהרן תתיישב האמונה בלבם, כידוע כמה קשה האמונה למי שרחק לבו מהאמונה.

ועוד יש לנו לראות, שככל שהמתנה האמורה להתקבל גדולה היא, כן החושך הקודם לה הוא במקביל לה, הנה גלות מצרים הביאתם לקבלת התורה ולארץ ישראל, וכן גלות בבל הביאתם לבית שני, אנו שכבר כמעט אלפיים שנה בחושך ובגלות, עלינו לשמוח ולצפות לאור הגדול שיבוא פי כמה וכמה בעקבות חושך ארוך שכזה, כך שלמשכיל דוקא עוצם חושך הגלות המתארכת ומתקשה עלינו בכמות ובאיכות, יש בה לבשר לנו את גודל המתנה המעותדת לבוא בסיומה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן