יח. תיקון המזורז ביותר לעצמנו זימן לנו הקב''ה במצוה זו של זיכוי הרבים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא יח. תיקון המזורז ביותר לעצמנו זימן לנו הקב''ה במצוה זו של זיכוי הרבים
תוכן עניינים

--------

ויש לנו להתבונן בפרט נוסף, והוא החסד הגדול שעשה עמנו ה' בזה שניתנה בידינו מלאכה זו לקרב רחוקים ולהשיבם לה', ובפרט היום, שהרי ''אין ישראל נגאלין אלא בתשובה'' (כמבואר ברמב''ם הלכות תשובה פ''ז ה''ה), ואם כן היאך יתקן האדם בזמן קצר של עקבות משיחא את כל קילקוליו, ובפרט מי שבידו חיובי כריתות ומיתות בית דין - טרם הגאולה שכבר אין זמן לתיקונים ארוכים כעונשי גיהנם וגלגולים, כידוע מדברי החפץ חיים שלכך עונשי שמים מרובים וקשים בעקבות משיחא, הכי יחכה ה' לתיקונים הדורשים טווח זמן ארוך כל כך, ואם כן הגאולה מה תהא עליה?!

הנה הזמין לנו הבורא אופן יעיל ביותר ומזורז ביותר לתקן פגמינו, והוא במה שמזמן בידינו לזכות לחייבים לעורר בתשובה לטועים, ובזה נכפלים זכויות האדם לאין שיעור, כמו שביארנו לעיל מ''חובות הלבבות'', ובזה בזמן קצר מתקן האדם חטאיו של ימים רבים, וזאת מלבד שמצטרפת אליו ההבטחה של ''אין חטא בא על ידו'' מכאן ואילך.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן