יופי אמיתי הוא יופי המידות והמעשים - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה יופי אמיתי הוא יופי המידות והמעשים - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את (יב.יא)

מבואר, כי היתה שרה "אשה יפת מראה". וכן איתא בבבא בתרא (נח.) הכל בפני שרה כקוף בפני אדם.

וצ"ע, דבמנחות (סד:) איתא, דשרה אימנו איילונית היתה. ועיי"ש דסימני איילונית הינם קולה עב, אין לה דדין, אין לה שערות, ועוד...

א"כ יש להבין, כיצד אפשר לומר על אשה איילונית כי הינה "אשה יפת מראה"?

ב. הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את (יב.יא)

איתא בקידושין (מא.) אמר רב יהודה אמר רב: אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו, ורחמנא אמר: "ואהבת לרעך כמוך".

ולכאורה, ממאמר אברהם לשרה רק כעת "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" משמע, כי לא ראה אותה קודם לכן. וצ"ב א"כ, כיצד קידש אברהם את שרה בלי לקיים את מאמר חז"ל "אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה"?

ג. הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את (יב.יא)

יש לדקדק, מדוע נקט קרא באומרו: אשה יפת "מראה", ולא קראה יפת "תואר"?

ד. הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את. והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו (יב.יא-יב)

מבואר, כי הכירו המצרים ביופיה של שרה.

ויל"ע, כיצד באמת הכירו המצרים את יופיה של שרה, הרי צנועה היתה?

ה. עוד יש להבין, וכי היו חסרות נשים יפות בכל מצרים, שהיו המצרים כ"כ חושקים לשאת את שרה לאשה?

ו. ויאמר אלקים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה וברכתי אותה וכו' (יז.טו-טז)

איתא בירושלמי סנהדרין )פ"ב, ה"ו) ר' הונא בשם ר' אחא: יוד שנטל הקב"ה מאמנו שרה ניתן חציו על שרה וחציו על אברהם.

ויש לידע, מדוע הוסיף הקב"ה לשרה אות ה' דווקא [בחילוק הי' בשווה בין אברהם לשרה]?

ז. עוד יל"ע, דמקרא משמע, כי בשינוי שמה של שרה, הוסיפו על שמה. וצ"ב, מהי "ההוספה" בשמה, הרי רק הפחיתו משמה?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של המנורת המאור [קדמון פ' נישואי אשה] בעניין יופי האשה. וז"ל - אין עיקר יופי האשה בפניה, אלא במידותיה ובמעשיה. כמו שנאמר: "שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל". עכ"ל.

א"כ מבואר - כי יש להתייחס למעלות המידות של האשה, כאל יופי, אשר בידו למשוך את הלב לקשר נישואין. כך ניתן להבין את דברי חז"ל (תענית כד.): "כל אשה שעיניה יפות אין כל גופה צריך בדיקה".

מבחינת היופי החיצוני הרי העינים אינם מחפים על פגמים אחרים, בהכרח שמאמר זה מדבר על היופי הפנימי של המידות. ועל כך אמרו שהמעלות הפנימיות המתבטאות בעיניים, הם הנושא העיקרי שיש לשים אליו לב בשידוך.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיות א'. ב' וג' מתורצות – באמת, אפשר כי באותה עת שהיו אברהם ושרה במצרים היתה שרה אימנו איילונית. אך בכל זאת היתה שרה היפה מכל הנשים. כי אין עיקר יופי האשה בפניה, אלא במידותיה ובמעשיה.

אף דקדק קרא בנוקטו: "יפת מראה" ולא קראה "יפת תואר", כי באמת היתה שרה באותה עת "יפה" ביופי האמיתי - יופי מידותיה מעשיה וצניעותה.

וזהו שאמר אברהם: "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את". ולפ"ז באמת, קיים אברהם אבינו ע"ה את מאמר רב יהודה אמר רב: שאסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו - כי באמת ראה הוא אותה, אך כוונת אברהם "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" היתה על "היופי" האמיתי, יופי המידות והמעשים, אשר כעת הכיר בשרה עד כמה הינה "יפה".

לפ"ז גם הקושיות ד' וה' מתורצות – י"ל על דרך המוסר - כי אפשר שכ"כ רצו המצרים לשאת את שרה אף במחיר הריגת בעלה, מפני שהיתה שרה כ"כ "יפה", בהיותה יפה במידותיה מעשיה וצניעותה שהוא עיקר היופי, [דבר אשר לא היה מצוי בין נשות מצרים הטמאות], ואף המצרים הכירו בפנימיותם מהו היופי האמיתי וחשקו בו כ"כ.

ולפ"ז גם הקושיות ו' וז' מתורצות – שינוי שמותם של אברהם ושרה באים ללמדנו, כי מידותיה וצניעותה של האישה בעשיית עצמה מ-י' פתוחה וחשופה, ל-ה' ביתית וצנועה, הוא היופי האמיתי - ההוספה והברכה לה זוכה האשה.

וכפי שמיעוט היוד של אמנו שרה, בהפיכת עצמה לה' ביתית צנועה וקדושה, הוסיף לה ולבעלה לזכות בברכות ה', של "וברכתיה והרביתי אותה וכו'"- בברכת היופי והבנים (כדאיתא ברש"י), ושל "אב המון גוים".

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן