יום הכיפורים שחל בשבת

תוכן עניינים

--------

* קבלת שבת - יום הכיפורים שחל בשבת, אין אומרים בו קבלת שבת אלא 'מזמור שיר ליום השבת' בלבד, ואחר כך יתחילו 'לך אלי'. (רסז)

* קידוש של שבת - יכריז החזן קודם תפלת ערבית שיכוונו לצאת ידי חובת קידוש של שבת כאשר חותמים בעמידה 'מקדש השבת וישראל ויום הכיפורים'. (ער)

הוצאת ספרי התורה - אחר אמירת 'שמע קולי', פותחים את ההיכל ומוציאים את ספרי התורה. וכתב רבנו האר''י ז''ל שיש ענין גדול להדר ולקנות אפילו בדמים מרובים את נשיאת ספר התורה של 'כל נדרי' ולחבקו בשתי זרועותיו, שיש בזה תיקון גדול לעוון החמור. ואם אין להם ספרי תורה להוציא, אין זה מעכב. (רסה)

אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים - הש''צ פותח באמירת: ''בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת הקהל הקדוש הזה, אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים''. וטעם הדבר, מפני שאמרו חז''ל (כריתות ו ע''ב): כל תענית צבור שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. שהרי החלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני הקטורת. (רסג)

כל נדרי - אומר הש''צ בקול רם 'כל נדרי', והצבור אומרים בלחש. ונהגו לכופלו ג' פעמים. ויש נהגו ששלושת הקונים הראשונים הם אומרים בקול רם 'כל נדרי'. ופשט המנהג לומר 'כל נדרי' אחר צאת הכוכבים. (רב האי גאון, רב סעדיה גאון, רש''י, ספר הישר, נימוקי יוסף, הריב''ש, הרוקח, מהר''ם מרוטנבורג, הטור, רבנו ירוחם ועוד) (רסב, רסד)

שהחיינו - מברכים 'שהחיינו' בליל יום הכיפורים. ונהגו שהקונה את ספר התורה הראשון הוא מברך 'שהחיינו' בקול רם, ומוציא את הקהל ידי חובה. וצריך שיודיע לצבור שמכוין להוציאם ידי חובה, ויכוונו גם הם לצאת. ויזהרו שלא לענות 'ברוך הוא וברוך שמו' אלא רק 'אמן'. ואם הזוכה בספר התורה, אינו יודע להוציא ידי חובה, אם אפשר לפייסו שהשליח צבור או הרב יברכו ויוציאו ידי חובה, יעשו כן. ואם אי אפשר, יכריזו שהזוכה יברך בקול רם, וכל הצבור יברכו אחריו. (רסו)

חסד של אמת - מנהג נכון והגון מאוד לעשות השכבה לנפטרים ביום כיפור, ולתרום כסף לצדקה לעילוי נשמתם, כי גם המתים צריכים כפרה, ומעשים אלו מועילים לכפר עליהם, ולהקל את דינם, ולהעלותם מדרגה לדרגה בגן עדן. ומנהג זה יסודתו בהררי קודש, כמבואר בהרבה מרבותינו הראשונים, ומהם: רש''י, מחזור ויטרי, הרוקח, ראבי''ה, שבולי הלקט, ארחות חיים, המנהגות, המרדכי ועוד. (רסח)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
ארבע התעניות ובין המצרים

בהלכה ובאגדה
שער האגדה תמוז התש"ע, שער ההלכה סיוון תשע"ג

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן