יולדת עד שלושים יום

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

מיום השמיני ללידה עד יום השלושים - דינה כחולה שאין בה סכנה, שיתבאר להלן. ומכל מקום ברור שאם יש איזה חשש סכנה, מחללים עליה את השבת, אפילו לאחר שלושים יום, וככל חולה שיש בו סכנה. (שבת ג שלג, שלז)

יולדת השוכבת בבית החולים, וצריכה לרדת ממיטתה כדי לצאת לבית הכסא, וקשה לה לעשות כן בכוחות עצמה, והאחות שצריכה לסייע לה נמצאת בריחוק מקום, מותר לה לקרוא לאחות על ידי לחיצה בפעמון החשמלי, ותעשה כן בשינוי, במרפק וכדומה. ויכולה להקל בזה גם לאחר שבעה ימים. כיון שהותר איסור דרבנן בשינוי לצורך חולה שאין בו סכנה. (שבת ג שלג, שלו)

יולדת בתוך שלושים יום ללידה, המרגישה קרירות וצינה רבה, מותר להדליק לה תנור על ידי גוי ככל חולה שאין בו סכנה. אולם אם אין גוי, מותר להדליק לה אפילו על ידי ישראל, מאחר ולענין צינה, היולדת רגישה מאוד, ואפילו בחודש תמוז יתכן שקר לה. { הראב''ד, המגיד משנה, הסמ''ג, הסמ''ק, ראבי''ה, המאירי, שלחן ערוך (סימן של ס''ו). ורבים מהאחרונים: מגן אברהם, תוספת שבת, הגר''ז, בגדי ישע, תפארת ישראל, פתחי עולם, חיי אדם, ערוך השלחן ועוד. (שבת ג שלח)}

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן