יד. על-ידי החטא מתרחק מהשכינה ומדבקותו בה' יתברך

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שובה ישראל יד. על-ידי החטא מתרחק מהשכינה ומדבקותו בה' יתברך
תוכן עניינים

--------

כתב בספר ''טהרת הקודש'' (חלק ב' מאמר ''שרש התשובה'' פרק ג') וזה לשונו: וזה בושה גדולה כביכול כלפי מעלה, אם השכינה הקדושה צריכה להתרחק ולברח מן האדם. כי מגמת השכינה להיות משכנה בבני ישראל, ועל זה מתאוננת השכינה (''ירמיה'' ב): ''מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי''. ואמר הכתוב (''מלאכי'' ג): ''שובו אלי ואשובה אליכם'', ואמר (''ישעיה'' מד): ''זכר-אלה יעקב וישראל כי עבדי אתה'' וגו', ועוד פסוקים הרבה.

ומובא (ב''תנא דבי אליהו'' מה) שהקב''ה מבקש ומתחנן מישראל שלא יפרדו ממנו כביכול, מה שאין כן כשפוגם חס ושלום, עליו נאמר (''דברים'' לב): ''ויטש אלה עשהו'' וגו'. ואוי לאותה בושה וכלמה, כי מפני חטא קל דרבנן חס ושלום או מסיגי חז''ל או פגם במנהגי קדושה או צניעות של ישראל בורחת השכינה ממנו לפי ערך הפגם. וכן בבטול מצות עשה של ''קדשים תהיו'' שאמרו רז''ל: ''קדש עצמך במתר לך'', כי מה נפקא מנה זה המצוה ממצות ''אנכי ה' אלקיך'', כמובא במפרשים על התורה. וכל שכן וכל שכן אם פוגם בלאוין שהמה חיובי מלקיות או כריתות ומיתה בידי שמים ומיתת בית דין.

וכל שכן הפוגם הברית שפגמו עולה על כלנה בערך הפגם והטומאה הגדולה ונוראה שגורם בנפשו ופגם בשמות ובעולמות חס ושלום, מפני זה בודאי נתרחק מרחק רב ועצום ונורא משכינת עזנו. וכפי ערך שנתרחק מהשכינה ככה מתקרב להיכלות הסטרין בישין רחמנא לצלן מהם, כי כמו שיש נו''ן שערי קדושה, כן לעמת זה יש נו''ן שערי טומאה, ה' ישמרנו מהם. וכל מה שפגמו גדול יותר, נכנס ביותר לעמק החלק מחלקי נו''ן שערי טומאה. וכפי ערך זה יהיה בקשי תיקון נפשו וגודל ענשו רחמנא לצלן, שגרם להוריד עמו ניצוץ אלקות וניצוץ נשמתו והניצוצין והשרשים השיכים אליו למקומות מאוסים ושפלים כאלו רחמנא לצלן.

ובהיות שמעשה רב, ואנחנו עוסקים בענין, אזכיר איזה עובדה מהקדוש רבי ברוך זצ''ל, נכד הקדוש אור עולם הבעל שם טוב זי''ע שפעם אחת עבר הצדיק הנ''ל בבית המדרש במקום אשר תלוי שם המנורה של בית הכנסת, והיה ביום השבת, ונגע עם ראש השטרימל בהמנורה ועל-ידי זה נטלטל המנורה קצת כי היתה תלויה באויר. וכשראה זאת תאחזמו חיל ורעדה עד שנתעלף, והיו צריכים בקושי ובכובד להעירו.

ושאלו אותו: מה זה גודל הרעש, הלא היה רק טלטול מן הצד ובשוגג כזה בלי הודע כלל? והשיב: לא מפני גוף העברה נבהלתי, כי באמת לא היה בו חשש עבירה כלל, רק תדעו בני כי על-ידי כל עברה שאדם עובר גורם בזה חס ושלום טמטום בלבו, כדרשת רז''ל (''יומא'' לט): ''ונטמתם בם'' - אל תקרי ונטמתם אלא ונטמתם, ועל ידי הטמטום גורם לו שנכבה ממנו אור דעת העליון, ועל ידי זה נתרחק מה' כפי ערך העברה. ומי שיש לו נשמה גדולה וקדושה, אז גם על ידי חטא קל כזה שהוא באונס, גם כן גורם שנכבה אור קדשתו על ידי זה הטמטום שגורם לו, ועל ידי זה נפסק קצת מדבקותו חס ושלום. ומזה הטמטום נבהלתי כל כך.

ואם זה הצדיק שהיה קודש קדשים, שכמעט רב צדיקי דורו פחדו ורעדו מפני גודל קדושתו שהיה אים ובורא מאד כידוע ומפרסם, והיה ירא שאולי על זה הרגע קטנה יהיה קצת נפסק מדבקות שמו יתברך עד שנתעלף מרב פחד. אם כן מה נענה אנן? ועלינו נאמר הכתוב (''תהלים'' מב): ''באמר אלי כל היום איה אלקיך'', והאיך אנו רחוקים מלהדבק בה' אפילו רבע שעה רצופה וכל שכן שעה וכל שכן כל היום. ואם היה זה לבד שאינו דבוק בה', אבל כל זמן שלא תקן עוונותיו, בכבסים זרים בגבולי קודש ולוקחים וחוטפים זכיותיו, כמובא ב''ראשית חכמה''. ועל זה ידוו כל הדוויים, ואיך נשא פנינו לפני ה' ומה נאמר ומה נדבר ומה נצטדק.

ומחומר עוון השוגג תראה מדברי הרמב''ן ז''ל (בספר ''שער הגמול'') וזה לשונו: ועל העלם דבר כיצד? הרי שאכל חלב בשוגג נקרא חוטא, שכן קראתו התורה בכל מקום. ומהו חטאו? שלא נזהר בעצמו ולא היה ירא וחרד אל דברי המקום ברוך הוא שלא יאכל ולא יעשה דבר עד שיבדק יפה יפה ויתגלה לו הדבר שהוא מתר וראוי לו לפי גזרותיו של הקב''ה. ועל דרך הזו הוא טעם חטא השגגה בכל התורה. ועוד: שכל דבר האסור מלכלך הנפש ומטמא אותה, דכתיב (''ויקרא'' יא, מג): ''ונטמתם בם'', לפיכך נקרא השוגג חוטא, אף-על-פי-כן אין השוגג ראוי להענש על שגגתו בגיהנום ובבאר שחת, אלא שהוא צריך מרוק מאותו עוון ולהתקדש ולהטהר ממנו, כדי שיהא ראוי למעלה ההוגנת למעשיו הטובים בעולם הבא.

לפיכך חס הקב''ה על עמו ועל חסידיו ונתן להם הקב''ה להתכפר בהן השגגות, וכשאין בית המקדש קים משלח עליהם יסורין למרק מהן אותן שגגות ולהתכפר ביסורין, כדי להיותן נקיים לעולם הבא, כשם שהקרבנות אהבה וחמלה על ישראל ולקרבן תחת כנפי השכינה, שנאמר (''שמות'' כט): ''עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני ה' אשר אועד לכם שמה. ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלקים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נר לרגלי

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן