יד. טעם נוסף לשמחת בית השואבה על ידי גדולי ישראל דוקא, להורות היאך צריכה שמחה זו להעשות - וגילו ברעדה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא יד. טעם נוסף לשמחת בית השואבה על ידי גדולי ישראל דוקא, להורות היאך צריכה שמחה זו להעשות - וגילו ברעדה
תוכן עניינים

--------

ושנית רצו להורותם שאת השמחה יש לעשות ברעדה, היות ובנקל אפשר לגלוש בעתות שמחה של מצוה לשחוק וקלות ראש, כיון שהלב פתוח לשמחה מיד יכול אותו השמח ליכשל בליצנות ובפגיעה בזולת ע''י איזו בדיחה, או שאר דברי ליצנות עד כדי שיצא לגמרי ממטרת מצות השמחה.

[וכמו שהביא רמז לזה בספר ''אור המאיר'' (דרוש לשבת תשובה ד''ה ''כי בשמחה'' - מובא בשומר אמונים): ''כי בשמחה תצאו'' - דלפעמים ע''י שמחה יוצאים מגבולי הקדושה].

רצו חכמי ישראל להורות לעם הקודש מעלת השמחה בעצם וכיצד יש לנהוג בה, להורותם על כל משך השנה שישמחו במצוות ה' ושתהא הגילה ברעדה, וזאת הורו להם בזמן השמחה הגדולה ביותר - שמחת בית השואבה, שהיא זמן פיסגת השמחה לאחר יום הכיפורים, וזהו הזמן להורות את ב' הנקודות הנזכרים, אם זה את עצם מעלת השמחה שהרי זה הזמן להראות את בית ישראל מעלת השמחה ועד כמה יכולה היא להביא קדושה גדולה לאדם, וכמו כן עשו זאת רק חכמי ישראל ברעדה להורות ענין הזהירות שצריך להיות בעידן שמחה, שלא לגלוש לשחוק וקלות ראש, ולמדום היאך לגיל ברעדה, וכמבואר עוד להלן.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן