יד. זכה אברהם אבינו לאחר שטרח והשתדל לקדש השם באמת - להיות שליט ביצרו לשעבדו לרצון ה' לבלתי הרים ראש לרצות לעצמו משהו מענייני העוה''ז

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית יד. זכה אברהם אבינו לאחר שטרח והשתדל לקדש השם באמת - להיות שליט ביצרו לשעבדו לרצון ה' לבלתי הרים ראש לרצות לעצמו משהו מענייני העוה''ז
תוכן עניינים

--------

והוא מה שאמרו חז''ל במדרש (ב''ר נט, ז,) על הפסוק: וה' ברך את אברהם בכל - שהשליטו ביצרו. והקשה הרב ''נתיבות שלום'', מהו שהשליטו ביצרו והלא עשרה נסיונות נתנסה א''א ועמד בכולן מתוך יגיעתו ואהבתו לה'? ויובן לדברינו וע''פ תירוצו שם, דיכול אדם להתגבר על יצרו הרע ולא להשמע לו ולפיתוייו וגרוייו, אולם לקחת את כל ענייני החומר והרע שבעולם ולהשתמש בהם לטוב, ולהפוך ממש את האהבה והיראה השלילית לחיובית, ולהשתמש עם תכונת האהבה השלילית לאהבת ה', זוהי מתנה שקבל א''א שלא היה בו שום רע, והצליח להפוך את כל הרע לטוב, עד שהרע לא הרים ראשו כלל וכלל אצל אברהם כי הפכו לטוב, וכלשון הירושלמי (ברכות פ''ט ה''ה): אברהם אבינו עשה יצה''ר - טוב, שנא': ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וכמבואר במסילת ישרים שהזכרנו: ''הקדושה תחילתה עבודה וסופה מתנה''.

וכמו שמצינו עוד מדרש בחז''ל על הפסוק: ''הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את'' - הביאו רש''י - מדרש אגדה: עד עכשיו לא הכיר בה מחמת צניעות שביניהם, הרי בזה מורה הדבר על קדושה גדולה והתרחקות מן החומר עד הקצה האחרון.

והיאך זכה לזה אברהם, אלא זוהי מתנת שמים שקבל אחר שכל ימיו השתמש עם החומריות לקדש בה שם שמים, ולהסתייע בה אך ורק לעבודת ה', לכך זכה במתנה שנעקר אצלו הרע מפנימיותו לגמרי, ונהיה כולו טוב גמור ללא רע כלל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן