יג. שמחת בית השואבה נעשתה על ידי גדולי ישראל ראשי ישיבות וסנהדרין בדוקא להורות מעלת חשיבותה של השמחה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא יג. שמחת בית השואבה נעשתה על ידי גדולי ישראל ראשי ישיבות וסנהדרין בדוקא להורות מעלת חשיבותה של השמחה
תוכן עניינים

--------

ונתבונן במעלת השמחה ונדקדק בדברי הרמב''ם בענין זה.

כתב הרמב''ם (הלכות לולב פ''ח הט''ו):

השמחה שישמח האדם בעשיית המצוה ובאהבת הא-ל שצוה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו, שנאמר: ''תחת אשר לא עבדת את ה' א-להיך בשמחה ובטוב לבב''.

הרי שחובת השמחה היא לכל יהודי באשר הוא.

ולעומת זאת מצינו ברמב''ם בהלכות לולב (פ''ח הי''ד), לגבי שמחת בית השואבה ששמחו לפני ה' בבית המקדש:

לא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות, אבל כל העם האנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע.

ולכאורה יש לדקדק, דמאחר ומצות השמחה מחוייבת לכל יהודי באשר הוא, מדוע בשמחת בית השואבה לא היו שמחים אלא המיוחדים שבישראל ולא פשוטי העם.

אלא הטעם, להורות ששמחה ''עבודה גדולה היא'' כלשון הרמב''ם בהלכה ט''ו, רצו החכמים להורות לעם שהשמחה היא ''עבודה קדושה'', ורצו בזה להדגיש ב' כללים חשובים, האחד שעצם השמחה היא עבודת ה', ואין לזלזל בחשיבותה והיא ככל עבודות ה' החשובות כאהבת ה', יראת ה', להתפלל לה', כן הוא לשמוח בה', זו בעצם עבודת ה', וכמו דאיתא בהלכות שבת דבפיקוח נפש שמותר לחלל שבת נעשה זאת ע''י גדולי ישראל כדי שלא יזלזלו בפיקוח נפש, כן היא ההוראה במעלת השמחה ע''י גדולי ישראל, והכלל הב' יבואר להלן.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן