יג. הבעל גאווה נכשל בחטא להורות לו כי בעצם עדיין בשורשו קשור הוא לחטא, וזאת על מנת להעמידו על טעותו שטועה הוא לחשוב שכאילו ועקר כבר את הרע מעצמו, שמתוך כך נבעה גאוותו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות יג. הבעל גאווה נכשל בחטא להורות לו כי בעצם עדיין בשורשו קשור הוא לחטא, וזאת על מנת להעמידו על טעותו שטועה הוא לחשוב שכאילו ועקר כבר את הרע מעצמו, שמתוך כך נבעה גאוותו
תוכן עניינים

--------

ונחזור לענין לשם חידוד הדברים, שאומנם הזכרנום לעיל.

את העניו אין צורך להעמיד על המקום באופן שיחטא ויכיר את מקומו, אחר שנכנע לבו ונודע לו מה ערכו, וא''כ אחר שיודע הוא את מקומו מדוע שתוסר ממנו הבטחת הבא ליטהר מסייעין אותו, אמת הוא שעדיין לא עקר את הרע משורשו, אולם מודע הוא לכך ולבו עליו יכאב ויכנע לה', וא''כ מגיע לו שההבטחה של סיוע לבא ליטהר תישאר בתוקף אצלו.

אולם הגאה שאינו יודע את מקומו, א''כ הסיוע שקבל מדין הבא ליטהר נהפך לו לרועץ, שהרי מן השמים סייעוהו כדין בא ליטהר, והלך זה ונטל העטרה לראשו להתגאות בגבורתו על יצרו כצדיק המושל ביראת אלוקים, א''כ בדין הוא שינטל ממנו הסיוע, וכאמור לטובתו הדבר כדי שיכיר מקומו ויתחיל עבודתו מחדש מתוך כניעה לה', ואז יזכה שוב למתנת ה' לסייעו בעבודתו.

ומובא בגמרא סוטה (דף ד'), דהמתגאה נופל בעוון אשת איש, שנא' (משלי ו, כו): ''אשת איש היא נפש יקרה תצוד'', נפש יקרה היינו נפש המתגאה שיקרה היא בעיני עצמה, כמבואר שם ברש''י. והוא נורא, עד כדי כך רואים לנכון מן השמים להעמיד את הגאה על מקומו להפילו באשת איש! להורות לו שזהו מקומו, ומה שעד עכשיו לא חטא, זה לא מפני גבורתו, אלא מחסד ה' שהיה עמו לשומרו ולסייעו מיצרו שהוא היה אדוק בו ממקודם, כי זה ברור שלא יפילו מן השמים אדם אלא לנקודות כאלו שהוא לקוי בהם.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן