יג. ב' מאמרים ב''מסילת ישרים'' בענין יראת העונש הנראים כסותרים לזה לזה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא יג. ב' מאמרים ב''מסילת ישרים'' בענין יראת העונש הנראים כסותרים לזה לזה
תוכן עניינים

--------

ובזה יתבארו דברי המסילת ישרים בפרק כ''ד, הנראים כסותרים לדבריו שהבאנום לעיל, שהרי כתב בפרק כ''ד:

''כי מיני היראה הם שנים וכו', האחת קלה מאד להשיגה אין דבר קל כמוהו, והשניה קשה מן הכל, ושלימותה כמו כן שלימות גדול מאד, יש יראת העונש וזהו המין האחד, ויש יראת הרוממות וכו'. ונבאר עתה עניינם והבדליהם: יראת העונש כפשוטה שאדם ירא מעבור את פי ה' אלקיו מפני העונשים אשר לעבירות אם לגוף ואם לנפש, והנה זאת קלה ודאי, כי כל אדם אוהב את עצמו וירא לנפשו, ואין דבר שירחיק אותו מעשות דבר אחד יותר מן היראה שלא תבואהו בו איזה רעה, ואין יראה זו ראויה אלא לעמי הארץ ולנשים אשר דעתן קלה, אך אינה יראת החכמים ואנשי הדעת''.

הרי שכאן התייחס המסילת ישרים ליראת העונש כלדבר קל מאד, וכמעט טבעי, וכי הוא נחלת נשים ועמי הארץ ולא מתאימה יראה זו לחכמים ואנשי הדעת, מה שאין כן בהקדמת ספרו לעיל הכריז על היראה כ''החכמה'', ורק היראה נקראת חכמה - הן יראת ה' היא חכמה.

וזה דחוק לומר שבהקדמה דיבר הוא על יראת הרוממות שהרי לא חילק הרב בהקדמתו בין סוגי היראות, והיה לו לפרש זאת כמו שפירש בפרק כ''ד.

ולפי מה שביארנו יובן, ישנה יראת העונש טבעית וריגשית, שהאדם המאמין רואה במו עיניו עונשי שמים הנוחתים על בני אדם, לבו מתמלא רתת וחלחלה בראותו מקרוביו ומידידיו שפתאום והנה חשך עליהם עולמם מכל מיני יסורים, לשעתו מועילים מוראות אלו לשבור את לבו של המאמין, אולם לא ישארו בו לטווח ארוך, ו''כבולעו כן פולטו'', כשם שנבלעה בו יראה זו מיד ללא עמל כן תיפלט ממנו מהר להיות שאינה יראה ברת קיימא, והיה כאשר תפוג ממנו היראה והפחד ממה שראה או שמע, ישוב הוא כבראשונה להיות שאנן ובוטח - ''שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך''.

כדי להחזיק את היראה הזו של עונשי שמים, שהיא אמונת שכר ועונש, דרושה לכך ''חכמה'', החכם לא מניח לאדישות ולשאננות להשתלט עליו, כי יראתו אינה מצטמצמת במקל בלבד כמשל הכלב דלעיל, אלא מתוך אימת המקל מתבונן הוא ביראת רוממות הבורא שהוא בעל המקל ובעל יכולת הענישה, ואדרבא, דבק הוא ביראה, ולכך מחפש עצות ודרכים היאך לקדם פני הרעה שלא תבוא עליו.

אולם בירא רק מצד האיום של העונש ואינו מתבונן ב''כל יכול'', שהוא הבורא שבידו ובכוחו להעניש, יראה כזו תיכלל בגדר יראת נשים, לפי שכאן מצטמצם האדם בראיה את העונש והמקל בלבד מבלי להתבונן ברוממותו בכך שיראה את יכולת ה' הבלעדית ושלטונו בעולם בפעולת הענישה, וכי אין נסתר מאימת דינו בשום אופן. והוא כמו רוב בני אדם שמפחדים מעונש המלכות מבלי לתת לב להתרגש ולהתפעל מכבוד מלכם המרומם במדינתם, ולירוא יראת כבוד מעוצמתו המתבטאת ביכולת כוחו להעניש, אלא מצמצמים יראתם מפני העונש בלבד מבלי מחשבה והתבוננות על בעל הכח הגוזר את העונש.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן