יב. מדריגות האמונה שבבני אדם נמדדת כפי הכח להסמיך את ההתאוששות למכה, ככל שיצליח האדם בכח אמונתו להסמיך את ההתאוששות מהמכה למכה, כן יוותר שלם הוא באמונתו - כמה דוגמאות מחיי היום יום.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית יב. מדריגות האמונה שבבני אדם נמדדת כפי הכח להסמיך את ההתאוששות למכה, ככל שיצליח האדם בכח אמונתו להסמיך את ההתאוששות מהמכה למכה, כן יוותר שלם הוא באמונתו - כמה דוגמאות מחיי היום יום.
תוכן עניינים

--------

הבה נעשה חשבון:

אדם נצרך לדירה מסויימת במקום מסויים, והנה רואה מודעה על דירה למכירה שכזו ממש, מתקשר לבירורים, והנה רק לפני כשעתיים סגרו בעלי הדירה חוזה עם מישהו אחר, וכמו כן לגבי מקום עבודה וכדומה, הלא מיד מחשבן הוא היכן היה לפני כשעתיים... מי הוא זה שעכבו..., או כל מיני חרטות והאשמות על כל מיני גורמים וסיבות.

כמה פעמים מתבטאים אנו בזעף ובזעם מהתאכזבות מקניית חפץ מסויים שבחנות. חשבנו שהוא לפי דרישתנו, ולבסוף הוברר שאין בגד או חפץ זה מתאים, ולא נשאר אלא לתתו מתנה למישהו...

אכן לבסוף נרגע האדם מצערו וזעפו, אולם המבחן הוא כמה היה הפער של זמן בין המכה להתאוששות. המאמין השלם מיד מתאושש ממכתו ומתרענן באמונתו ושב מיד לישוב דעתו, מיד מבהיר לעצמו, דירה זו או עבודה זו - לְגַבַּי זה כמו שהדירה במרחק אלפי פרסאות, וכן עבודה זו אינה שייכת לי כלל, כי אין אדם נוגע במוכן לחבירו, אלא שהקב''ה - אדון העולם - צירף כאן מקרים כאילו ולקחו לי את הדירה או את העבודה למבחן ונסיון לראות את תגובתי, משא''כ הפחות מאמין לוקח לו זמן להתאושש מהמכה. וכך הם מדריגות האמונה שונים זה מזה, וכמעט שאין ב' בני אדם שוים באמונתם, והמודד הוא הפער של הזמן בין המכה להתאוששות, והארכנו בזה לקמן פרשת ''חיי שרה''.

וכמו כן כמה מצוי הוא שאדם קונה משהו במחיר מסויים, ולבסוף מתברר לו שיכל לקנותו בזול יותר במקום אחר, ומאשים הוא את עצמו על מחדלו בברור נוסף קודם הקניה, או שקונה האדם משהו ולבסוף רואה הוא משהו דומה אצל חבירו ומצטער על שלא קנה אף הוא את אותו הדבר [וכרגיל הוא, שהדשא של השני תמיד ירוק יותר, ואין אדם מרוצה ממה שיש לו].

הלא בדברים מצויים אלו, אם לא נשתמש באמונה פשוטה שהוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, הרי שאיבדנו את עיקר מעיקרי יסודות האמונה, וכמו שהיה מבאר הגאון ר' יחזקאל לוינשטיין זצ''ל, דכמו שברור לכל אחד ה''עשה'' של הקב''ה - שהוא לבדו ברא את עולמו, אתה הוא עד שלא נברא העולם, כמו כן צריך להאמין ב''עושה'' שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים ואין אחר מבלתו.

ואפילו אם אדם שכח משהו, טעה בכתובת מסויימת והוצרך לחזור שנית למקום המיועד - דברים זוטרים אלו כולם בהשגחה עליונה. ואפילו הוצרך לומר לחבירו כמה פרטים ושכח חלקם ומתייסר מכך, חייב להאמין שזה רצונו יתברך, וחייב להתבטל למציאות מבלי להרהר ולערער אחר הנהגתו יתברך, וכאמור כמה שיצליח להתבטל מיד ולהתאושש ממכתו שלם הוא יותר באמונתו.

כמה פעמים ממתינים אנו לבעלי מלאכה לבוא לסיים מלאכתם אצלנו, והמה מתמהמהים באונס או בפשיעה, ולפעמים אף יוצאים אנו מרומים ונסחטים על ידי בעלי מלאכה שאינם הגונים, מלבד חוסר הסיפוק מביצוע מלאכתם.

כמה יקרה שנגזל מהאדם שנתו או שלוותו, כמה קשה הוא שלא לכעוס מכך, או מפגיעה שפגעו בכבודו, ובפרט מאיזה עלבון או עלילה, כמה אמונה נדרשת להחזיק מעמד ולא לעקם את הפנים להקדוש-ברוך-הוא, חס וחלילה. וכאמור, כיון שהנסיונות הללו תכופים, אין האדם פוקח עיניו לשום לבו עליהם, ומזלזל בהם ואינו רואה באמונתו שום פגם, וגם כיון שמצויים הם אצל רוב העולם, ובני אדם - כולל המאמינים - רגילים לזלזל בהם, לכן קשה מאד לעמוד בכל אחד מהם, כי מטבע האדם להמשך אחר הסיבות המקריות, ועבודה גדולה מאד נדרשת להתנתק מראיית העינים ולשעבד את ראיית העינים וייתר החושים לאמונה בכל יכול.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן