יב. העצבות - לא רק שמונעת מהאדם התקדמות אלא גם גורמת לו נפילות ונסיגה לאחור

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא יב. העצבות - לא רק שמונעת מהאדם התקדמות אלא גם גורמת לו נפילות ונסיגה לאחור
תוכן עניינים

--------

ידועה ומפורסמת האימרה של רבי אהרון הגדול מקרלין:

אין מצות עשה מפורשת להיות בשמחה, וכמו כן אין לאו מפורש על איסור העצבות, אולם לפתיחת הלב ולזיכוך שהשמחה יכולה להביא את האדם ולהגדילו - שום מצות עשה אינה יכולה לעשות זאת, וכמו כן לטמטום הלב שהעצבות יכולה להביא את האדם ולהפסידו בכך את עבודת ה' - שום ''לא תעשה'' אינו יכול להפסידו כ''כ.

וכמו כן רואים בחוש כשאדם עצב מאיזה ענין שיהיה, בקלות מצליח היצר להתגבר עליו להכשילו בלשה''ר, בפגם העינים, בכעס וכדומה, דכיון שהאדם במהותו הוא הנשמה הקדושה, והיא במהותה אינה יכולה לסבול עצב ודכאון אחר שהיא חצובה ממקור השמחה - כסא הכבוד, ולכך יודע היצר חולשה זו של האדם שאינו סובל עצב, ולכך כאשר האדם שרוי בעצב וכגון כשנפל לאיזשהו משבר רוחני, או חומרי, והינו עצב ומאוכזב במצבו זה, מיד מנצל היצר חולשה זו בעיתות שכאלה לקפוץ ולהכשילו, דבשעה שלבו של אדם סתום בנקל שיכשל באותה שעה, ורק כאשר האדם במצב שמחה ועידוד אז הינו שליט על עצמו להתגבר על יצרו, והוא ברור ונראה.

והארכנו בזה לעיל (במאמר מא) בסיבת חטא עוון העגל שהיה לפי שהיו ישראל בעידן משבר ואפילה, ואז מיד קפץ היצר והצליח להכשילם.

ובספר ''שומר אמונים'' מובא, דכשאדם חולה יש לו להתפלל הרבה שלא ינטל ממנו בהירות האמונה בה', דכיון שהוא במצב של חולי המביא באופן טבעי לעצב ושברון, בקלות עלול הוא ליפול לטשטוש האמונה מחמת שאינו בשמחה, ובנקל יכול להתפתות לפרוק עצבונו בדברים לא אמיתיים. ועוד כתב שם, שזהו עיקר כוונת מצות ''ביקור חולים'' לחזק את האמונה בלב החולה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן