יב. דוגמא ה'

תוכן עניינים

--------

מספרת הגמ' בתענית (כא ע''א): מעשה בנחום איש גם זו שהיה נושא משאוי של אוכל על חמורו, ובא עני לבקש ממנו מזון. אמר לו: המתן עד שאפרק מהחמור, ובנתיים נפח נשמתו אותו עני, ראה נחום איש גם זו עצמו כאשם בדבר, ואפשר על שלא נזדרז יותר, או על שלא היה אוכל מצוי לו בכיסו, (כך יש מפרשים את סיבת האשמתו את עצמו), והעניש עצמו בעונשים חמורים, שיהא גידם בידיו, קיטע ברגליו, וכל גופו מלא יסורים.

שוב נתבונן!

עד היכן חיטט וביקר את עצמו גדול בישראל זה ולא נחה דעתו כלל, מי מאתנו היה מרגיש משהו אשמה במעשה כגון זה, הלא הלך לפרוק מעל חמורו מזון להביא לאותו עני, מכל מקום הרגיש עצמו אשם בכך שלא היה אוכל מצוי אצלו תיכף ומיד, ולמה? שמא יבוא עני רעב נוטה למות ויתן לו תיכף לאכול... ומשלא עשה זאת, ראה עצמו כאשם במיתתו.

גדולי ישראל אלה וכמותם רבים, רק האמת היתה נר לרגלם, והלכו על אמת זו על חשבון קיפוח חייהם, ועל חשבון חיי יסורים נוראים והעיקר לנקות את עצמם מכל גועל של אשמה ושקר - שנאת נפשם.

ורבות הן הדוגמאות מרבותינו כיצד החמירו על עצמם כדי לזכות נפשם, וכאב החטא והאשמה כאב להם יותר מכל מכה ופצע, וכגון המובא בגמ' (חגיגה כ''ד), על רבי יהושע שהתבטא על בית שמאי - שהיו גדולים ממנו - בצורה לא כל כך מכובדת, באומרו: ''בושני מדבריכם בית שמאי'', ועל כך העניש עצמו בתעניות רבות עד שהושחרו שיניו מהתעניות.

וכמו כן רב הונא התהפכה לו רצועה של תפילין, והתענה על כך 40 תעניות. ועוד על רבים מסופר שם שהתענו מאות תעניות כרבי זירא ועוד, וכל זה למען לא תתגאל נפשם באיזה אשמה ועוון.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן