יא. מקנייני התורה - שקידה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר יא. מקנייני התורה - שקידה
תוכן עניינים

--------

כתב בקונטרס ''מרבה חיים'': בקרב בני הישיבות רגיל ושגור שסדר לימוד רגיל הוא סדר של ארבע שעות כל סדר, ויש מתמידים הקובעים להם סדר של שש שעות כל סדר, ויש מתמידים מיוחדים ומסויימים שיש להם סדר לימוד של שתים עשרה שעות, ובין כל סדר וסדר נוטלים פסק זמן של שעה שתים לנוח קצת מהסדר הקודם ולהתבונן לסדר הבא אחריו, אולם החזו''א העיד על עצמו שכשלמד ''עירובין'' היה לו סדר של שלשה חדשים! וכך למד שלש שנים רצופות בכח וחשק ורעננות כמו אחד שלומד סדר רגיל של ארבע שעות, ובאמת שאחר שלמד עירובין נהיה חלש ותשוש למאד במשך שנה תמימה עד שנתאושש, והעיד על עצמו שכדי להכנס לענייני עירובין לקח לו שלשה חדשים.

פעם התבטא ואמר: קור וחום הוא מרגיש בהם רק עד שנכנס לסוגיא, אולם אח''כ אינו מרגיש הבדל ביניהם. פעם התבטא ואמר: שלהרגיש טעם באכילה הוא זוכר רק מימי ילדות. עוד זאת אמר פעם: שלהיות רעב, אני זוכר רק מימי ילדותי! ובשנים שאח''כ הרי כשלומד והוא מרגיש שאינו יכול להמשיך, הרי זה אותו סימן שצריך ליתן לתוכו קצת [אולם אין זה ענין של להיות רעב - אלא אפיסת כוחות הוא].

סיפר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך זצוק''ל, שפעם ביום ראשון בבוקר נכנס אל הגאון הגאב''ד מטשעבין זצוק''ל, ומצאו יושב בחדרו עטור בבגדי שבת, ותריסי חלונות החדר מוגפים, ואור העלקטרי דולק ומאיר בחדר, ועל השולחן ערימת ספרים פתוחים, ולקח קצת זמן עד שהבחין בו הגאב''ד מטשעבין, וכשראהו נשתומם הטשעבינר רב, ושאלו לרבי שלמה זלמן: האם יש לכם ענין כל כך דחוף שלכך באתם אלי באישון לילה ולא יכלתם לחכות עד אור בוקר? [בו בזמן שהיום כבר האיר, וזרח השמש זה מכבר].

אמרו רז''ל (אבות פ''ב מ''ז): הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רמה וכו' מרבה תורה מרבה חיים, ופירש רבינו יונה וז''ל: מרבה תורה מרבה חיים, זה הדבר כנגד מה שאמר מרבה בשר מרבה רמה, שעל ידי התענוג יתקצרו ימיו, ועל ידי עמל התורה יאריכון, וכו', ודאגת התורה אף כי הוא דאגה גדולה למבין כאשר יחשוב בהלכה עד יאמר דבר דבור על אופניו, אין יכולת לדאגה ההיא לעשות לו רע, ואע''פ שאמרו חכמי הטבע, היגון חולי הלב, והדאגה כלות הלב, אך דאוג בתורה אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו וכו' עכ''ל. וראה מש''כ עוד רבנו יונה בענין יגיעת התורה (פ''ד מ''ו): ורצונו לטרוח כמה ימים ושנים להשיג דבר קטון ולנהוג עצמו על פי האמת, וכוונת חז''ל היא להורות לנו שעול התורה ויגיעתה הוא היפך היגיעות הגשמיות והארציות, והם המה שנוסכים חיות בנפש העמל.

ומרן החזו''א זלה''ה הוי מרגלא בפומיה דברי רבינו יונה [מרבה תורה מרבה חיים וכו', והיה מראה את דרבי רבינו יונה עד לשונו שם שכתב: 'עד שיאמר דבר דבור על אופניו', וההמשך היה פשוט אצלו], וכל אוזן ששמעתן יוצא מפה קדשו ראה והבין אל נכון כמה טוב הוא העמל והדאגה הגדולה הזו, ודכירנא שפעם ספרו לפניו בהתפעלות על בחור הלומד שמונה עשרה שעות ביום בהתמדה מופלגה, ענה החזו''א בפליאה ואמר: וכי מה החידוש? הרי הוא רוצה לחיות!

כי אכן אין לנו אורך ימים ושנות חיים כעסק התורה והיגיעה בה, וכפי כמה שתגדל יגיעתו וצער דאגתו להבין ולהשכיל את התורה הק', כך יזכה בה ויקנה בה קנין רב, ועל זה אמר בן הא הא (אבות פ''ה מכ''ג): לפום צערא אגרא, ופירש רבינו עובדיא מברטנורא: כפי רוב הצער שאתה סובל בלימוד התורה וכו', ע''כ, וכן אמר שלמה המלך ע''ה (קהלת ב, ט): ''אף חכמתי עמדה לי'', חכמה שלמדתי באף עמדה לי (רמב''ם ה' ת''ת פ''ג הי''ב), וזהו כוונת רבינו יונה דלעיל שכתב ודאגת התורה אף כי הוא דאגה גדולה למבין, כאשר יחשוב בהלכה עד יאמר דבר דבור על אופניו וכו' ע''כ.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן