יא. כל ליצנות אסורה מלבד ליצנות מעבודה זרה שמותרת - הביאור לכך

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר יא. כל ליצנות אסורה מלבד ליצנות מעבודה זרה שמותרת - הביאור לכך
תוכן עניינים

--------

ועוד יובן בזה מה שאמרו חז''ל (מגילה כ''ה ע''ב): ''כל ליצנותא אסורה מלבד ליצנותא דעבודה זרה'', דמה ענין הכא להדגיש איסור ליצנות בהדי ליצנות דעבודה זרה, והלא עיקר רצונם להתיר ליצנות דעבודה זרה, ומה ענין להזכיר איסור ליצנות? ועוד, מהו לשון ''כל'' מה בא לטפויי בזה?

אלא ליצנות המוזכרת כאן הינה על פי אותו משקל שפירש''י גבי ליצנות בקידושין - ''לומר שקל להתגבר על היצר אם רוצים''. באו בזה לומר דאין היתר להתלוצץ ולומר שבנקל להתגבר על היצר אם רוצים אלא בעוון עבודה זרה, לאפוקי ליצנותא מעוברי עבירה של שאר תאוות ורצונות, וכמו שהתלוצצו ר''ע ור''מ, ובאו לחדש בזה דרק ליצנות מעבודה זרה שרי ולא ליצנות מעוברי עבירה.

וההבדל בין ליצנות דעבודה זרה לליצנות מעוברי עבירה דהיינו להתלוצץ מתקיפות היצר ולומר שבקל אפשר להתגבר, דזה שרי וזה אסור - יובן על פי מה שביארנו פעמים רבות, דענין האמונה הוא פשוט ביותר, וכל שכל הקטן ביותר מחוייב לומר דיש רבון לעולם, וכלשון הגר''א וסרמן הי''ד: ''אם רק יצא האדם מכלל שוטה הרי שהאמונה ברורה אצלו'', וכל הכח לערער ולספק את אמת זו הוא שוחד התאווה, וכנאמר בגמרא (סנהדרין ס''ג): ''יודעין ישראל בעבודה זרה שאין בה ממש ולא עבדוה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא'', ולכן כיון שליצרא דע''ז אין דרוש כי אם שלא להיות משוחד, ואז במילא יראה בפשטות את שטותא דע''ז, ולכך שרי ליצנות מיצרא דע''ז, כי מצד עצמה - שטות הוא לעובדה ולהאמין ביכולתה, מה שאין כן את השוחד עצמו שהוא התאווה קשה להסירו, ורק באמצעות התורה אפשר לשברו ולהתישו.

ואמנם אין סכנה בליצנותא דע''ז כאמור, היות ומצד שגעון רעיון הע''ז כשלעצמו, די בשכל מועט לסלקו, ושפיר קאי עליה ''בנקל הוא להתגבר על יצרו אם רוצים'', אולם ודאי הוא שצריך ליזהר מיצרא דע''ז מכח שוחד תאוות העולם, שמא מחמת שוחד זה יפנה לבבו לע''ז, אלא רק מצד אמיתות הע''ז מצד עצמה אין סכנה להתלוצץ על שטות שכזו.

ולכך מדוקדק בלשון חז''ל: כל ליצנותא אסורא מלבד ליצנותא דע''ז, שמשמע דליצנותא דע''ז שריא ולא שמחוייב הדבר, משום דלעולם עדיף ע''י עסק התורה לבער כל מיני יצרים שהם, אולם שרי להתלוצץ מיצר ע''ז מצד עצמו, דאין בזה סכנה כ''כ, אחר דהדבר פשוט מצד השכל, אולם מהשוחד המעוור את האמת שהוא התאווה, אסור לנקוט בדרך ליצנותא אלא דוקא דרך עסק התורה, ואם כן הרי שבמילא חייב אדם לנקוט בנשק התורה כדי להנצל משוחד התאווה, ואז ודאי שבכללה ינצל מיצרא דע''ז שהיה אפשר להנצל ממנו גם בדרך ליצנותא, ולולי התורה יפול גם בע''ז לפי שאומנם היא שטות, אולם התאווה - העריות משחדים לאותו טימטום, ולטימטום נצרך עסק התורה כמבואר, כך שלולי התורה יפול גם לשטותא דע''ז.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן