יא. השמחה היא מפתח גדול להתפתחות הרוחנית של האדם ולעומתה העצבות היא הסוגר לכל המעלות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא יא. השמחה היא מפתח גדול להתפתחות הרוחנית של האדם ולעומתה העצבות היא הסוגר לכל המעלות
תוכן עניינים

--------

השמחה היא מפתח לכל ההתפתחות הרוחנית של האדם, וכשהיא איננה - נסתם צינור ההשפעה הרוחנית והאדם מצטמצם ומצטמק, ויתכן שיהא האדם מצד עצמו ראוי לקבל מדריגות נפלאות בתורה ויראת שמים אלא שנסתמים אצלו צינורות ההשפעה מהעדר השמחה.

ומצינו בתורה ענייני שירה בשירת הים ועוד, וכן בנביאים שירת דבורה וברק, וכן בדוד המלך, ''את דברי השירה הזאת'' (תהלים יח), וכמו כן כל ספר תהילים הוא שירות ותשבחות לה'.

וכמה הגדילו חז''ל בשבח שמחת בית השואבה שהיו שרים ומזמרים לה', עד כדי נבואה, וכמו שאמרו: אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה ונתנבא תוך כדי שמחת בית השואבה שמשם שואבים רוח הקודש (ירושלמי סוכה פ''ה ה''א).

חזקיה - ביקש הקב''ה לעשותו משיח, ועל שלא אמר שירה במפלת סנחריב נלקחה ממנו זכות זו (סנהדרין צד ע''א), והטעם הוא מכיון שכל התבטאות הנפש לעתיד בזמן הגאולה הוא בשירה ושבח לה', שהרי לעתיד לא יהא צורך בתחנונים ובקשות, וכיון שהיה חסרון הבעת שירה אצל חזקיהו שהיא כל פעולת הנשמה לעתיד, נלקחה ממנו זכות זו.

ולכן צריך האדם בכל כוחו ובכל מיני אופנים להסיר היגון והדאגה, וכגון לשיר ולזמר או לשמוע שירה של קדושה, שאז מעורר הוא בזה את שמחת הנפש שכבר ישנה טבועה בנפשו הקדושה של האדם, אלא שמחמת החטאים נשכח ממנה שירה זו, וכששר האדם ומזמר לה' מעורר בנפשו את השמחה הטבועה בה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן