יא. אשריך בעולם הזה

תוכן עניינים

--------

מובא בקונטרס ''מרבה חיים'':

ויש להתבונן בדברי רבי מאיר האמורים בכל העוסק בתורה לשמה שזוכה לדברים הרבה (אבות פ''ו מ''א), ומנה שם עוד הרבה מעלות רמות לבד מהדברים הרבה, ומשמע 'שהדברים הרבה' המה דברים שאי אפשר לפרטם (ויעויין בפרש''י שם, ובמדרש שמואל פי' הכוונה על טובות העוה''ז כמו בני חיי ומזוני וכיוצא באלו דברים).

ובזוהר הק' (פ' שלח קנט): אמר רבי שמעון: הקב''ה אומר לישראל לכו בדרכי והשתדלו בעבודתי ואני מביא אתכם לעולמות העליונים ולגן עדן, וכי תאמרו איך נדע שיש שכר לצדיקים לעוה''ב ויש גן עדן לעוה''ב? על זה עונה הקב''ה: עלו זה בנגב - נגב היא התורה הק' - השתדלו בתורה ותעסקו בה, ותראו בעיניכם את הגן עדן שהיא קיימת לעיניכם, ומזה תדעו שיש גן עדן לעוה''ב.

דבר הזוה''ק חודרים כליות ולב כל מי שעוסק בתורה, שכל אחד ואחד יכול לזכות ולראות ולחוש את גן עדן העליון עלי אדמות, את הטוב הצפון לצדיקים לעוה''ב היושבים ונהנים מזיו השכינה. והזוה''ק מדייק - 'דהא היא קיימא קמייכו ומינה תנדעון ליה' - הגן עדן עומד וקיים נגד עיניכם בשעה שאתם עוסקים בתורה, ומזה תדעו ותשיגו את השכר המקווה לעתיד לבוא בג''ע העליון. לב מי לא ייזע למקרא הדברים, וגם אנו נענה חלקינו הלא דבר הזוה''ק קיימא נגד עינינו!

ודכירנא שהיה פעם בחור ממשפחת טובים שאחיו הגדולים נגררו אחר המסחר ויצאו מעולם הישיבות, והגם שנשארו יראים ושלמים מ''מ חששו על הבחור - אחיהם הצעיר - שלא יצא גם הוא מד' אמות של תורה [ומה גם שהבחור כבר למד אז שמונה שעות ביום עם אחד מגדולי תלמידי החזו''א], והביאו אותו אל מרן החזו''א זלה''ה שיאמר לו דבר חיזוק, אמר לו מרן זלה''ה בשם הגאון רבי יצחק וואלוזינער זצוק''ל, במאמר המשנה (אבות פ''ו מ''ד): כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וכו' אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך בעוה''ז וטוב לך לעוה''ב. ושאל רבי איצאלע, שלכאורה הלשון אינו מצוי בכל לשונות חז''ל שיאמרו ''אם אתה עושה כן'', כי הלא זה ציווי שכך היא דרכה של תורה ואין כאן ב' אפשרויות, ומהו הלשון ''אם אתה עושה כן''? ואמר רבי איצאלע, שהכוונה היא שאם אתה עושה ככל האמור במשנה ובתורה אתה עמל, תראה ותרגיש בעצמך - אשריך בעוה''ז וטוב לך בעוה''ב. ואין לתאר את אשר הרגשנו בשעה שהחזו''א הוציא מפ''ק את המילים ''תראה ותרגיש בעצמך אשריך בעוה''ז וכו''', ראינו בחוש שאין אדם בעולם שיכול להתמודד עם האשריך בעוה''ז ובעוה''ב של החזו''א.

ומה נראים הם דברי האור החיים הק' (דברים כו, י-יא) בפירוש הפסוקים ''והשתחוית לפני ה' אלקיך'', ''ושמחת בכל הטוב'' וגו', וזל''ק: בזה העיר רוח 'חיים' בטובה המופלאת בעידון המופלג אשר יזכו אליו הצדיקים, והיא שתתקרב נפש הצדיק לפני אור הנערב ותשתחוה לפניו באין מסך מבדיל, אשרי נפש אדם שתגיע לגדר מופלג כזה וכו', עכ''ל. ומבואר מדבריו שהאור החיים הק' ראה כבר את העוה''ב בעודו בעוה''ז, וכבר הרגיש והתאווה להשתחוות לפניו באין מסך מבדיל, ונפשו כלתה והשתוקקה לעידון מופלג זה שתתקרב נפשו לפני האור הנערב ותשתחוה לו. ובדיבור הסמוך ממשיך האוה''ח וז''ל: וגם ירמז במאמר ''בכל הטוב'' אל התורה, כאומרם ז''ל (ברכות ה.) ''אין טוב אלא תורה'', שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם.

כל הרואה דברי קדשו אלו, הלא יאמין באמונה שלימה שהאור החיים הק' מעיד על עצמו מבין שיטי דבריו, שזכה להרגשת עריבות מתיקות התורה, ולכן מתלהט אחריה כל כך, עד שמלא עולם כסף וזהב לא נחשב אצלו למאומה, וזאת ועוד שע''י כך זכה לתחילת דבריו לראות ולהרגיש בעוה''ז את התענוג המופלא והעידון שהצדיקים מרגישים בעוה''ב בג''ע.

והדברים מפורשים בתורה, כדכתיב (ויקרא כו, ג): ''אם בחוקותי תלכו'' וגו', ופירש''י בשם הספרא, שתהיו עמלים בתורה, ולקמן (שם יא-יב): ''ונתתי משכני בתוככם וגו' והתהלכתי בתוככם'', וכתב באור החיים הק' וז''ל: שיהיה אורו יתברך מתהלך בתוכם והוא רוח המנבא וכו', ע''כ.

ועתה אחים יקרים, בינו נא זאת, לאיזו דרגה אפשר לזכות ולהתעלות ע''י עמל התורה, הלא כל אשר לאדם יתן בעד נפשו, וא''כ על אחת כמה וכמה עבור מדריגה נפלאה זאת דרגת נבואה עלי אדמות, הלא למקרא דברי קודשו נימוחו הלבבות ונמוגו מנועם ועריבות כיסופי קודש עזים, ומי לא יתאווה לקרבת אלוקים טוב כזה, והאור החיים כותב וסובר שכל זה אפשר להשיג בעוה''ז בגוף גשמי וחומרי, שכיתת נפשו בעמילות התורה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן