ט. על פי הנ''ל ביאור הגמ' ''עשיר עני ויפה באים לדין'' וכו'

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר ט. על פי הנ''ל ביאור הגמ' ''עשיר עני ויפה באים לדין'' וכו'
תוכן עניינים

--------

ועל פי זה יובן מ''ש בגמרא (יומא ל''ה ע''ב) דעשיר עני ורשע (מחמת יופיו) באים לדין, ואומרים להם: למה לא למדתם תורה? הרשע אומר: טרוד ביצרי הייתי, אומרים לו: כלום יפה היית יותר מיוסף הצדיק, וכן לעני משיבים לו מהלל, ולעשיר משיבים לו מרבי אלעזר ברבי חרסום.

והוא תמוה, דהלא יענו: המה גיבורים היו לשלוט ביצרם, וכי כוחי כיוסף הצדיק או כהלל וכרבי אלעזר ברבי חרסום.

אולם כוונת שאלת בית דין של מעלה לעני עשיר ויפה היא: מדוע לא למדתם תורה ושבגלל כן חטאתם, שהרי כאמור מבלי תורה לא רק שאין תורה אלא בהכרח הוא לחטוא אחר שאין את התבלין שהוא התורה.

ועל כך עונים הם, שהיו טרודים ולא יכלו ללמוד תורה והוא שהביאם בהכרח לחטוא, העני מחמת עוניו והעשיר מעושרו והרשע מיופיו.

וע''כ משיבים להם בב''ד של מעלה, וכי יותר עשיר היית מר''א בן חרסום וכו', שעל אף היותם עשיר או יפה או עני עסקו בתורה, והיא הביאתם להינצל מהחטא, שהרי מבלי תורה יצרם הלא היה חזק כמו שלך ואף אולי יותר ממך, ורק התורה הצילתם שעסקו בה על אף היותם טרודים בעושר עוני ויצה''ר, כך שאין לך לומר שהיה להם כח קודם מבלעדי התורה יותר ממך, כי כל הכח נגד היצר הוא רק תורה בלבד, ועצה זו יכלת גם אתה ליקח ולהינצל.

לחוטא נדמה שאין הוא יכול לנצח יצרו ורק הצדיק יכול לנצח מכח צדקותו לכוף את יצרו ולהאבק עמו, ולכן בא בטענה: מה כוחי ומה עוצמתי, אולם טענינן ליה דאדרבא ''כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו'', כך שגם הצדיק נשתמש בנשק ואין זה מצד מאבקו, דיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלי הקב''ה עוזרו אינו יכול לו, וכשמשתמש הוא בנשק התורה הקב''ה עוזרו, ובזה גם אתה יכולת. כך שהדבר אינו מכך שהאדם גבור על יצרו ולכך לומד תורה, אלא ע''י לימוד תורה נעשה האדם גבור על יצרו

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן