ט - מאמרי חכמינו זכרונם לברכה המבארים חביבותן של ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל ט - מאמרי חכמינו זכרונם לברכה המבארים חביבותן של ישראל
תוכן עניינים

--------

(מספר ''דרכי שלום'')

תניא, ''בנים אתם לה' אלקיכם'' - בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרוים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרוים בנים. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר: בין כך ובין כך אתם קרוים בנים, שנאמר וכו'. (קדושין ל''ו, ע''א.)

*

כל הנוגע בהן (בישראל), כאילו נגע בבבת עינו (של הקדוש-ברוך-הוא). פרש מהרש''א: כל הנוגע בבבת עינו - מפחית אורו, כן הנוגע בהן (בישראל) לרעה, משחית ומכבה אורו של עולם. (גיטין נ''ז, ע''א)

*

בפרשת כי תשא (ל''א, י''ג) על הפסוק: ''ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות היא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה' מקדשכם'', הרמב''ן הביא הגמרא בסוף מסכת יומא, מנין שספק נפשות דוחה שבת? אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: ''אך את שבתתי תשמרו'' - מעוט. וכתב על זה האור החיים הקדוש: לחולה אמרה תורה, חלל עליו שבת. אפילו דוד מלך ישראל, אם יזדמן הדבר לידו - יחלל, והנמנע מהדבר ואינו מחלל שבת עבור החולה אין זה אלא מזלזל במצות השם יתברך, חס וחלילה, וכו'. ואומרו ''לדעת כי אני ה' מקדשכם'', כאן נתחכם ה' להודיע שקדושת נפש ישראל גדולה מקדושת שבת, שזה נדחה מפני זה. ודבר פשוט הוא שהקטן הוא הנדחה מפני הגדול. והוא אומרו לדעת וכו', פרש בזה - אתה יודע כי אני ה' מקדישכם, יתגדל ויתקדש שמו יתברך. עד כאן לשונו הקדושה. והרי פשוט שמדובר אפילו ביהודי פשוט.

*

גמרא במסכת חלין (צ''א, ע''ב): חביבין ישראל לפני הקדוש-ברוך-הוא יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום.

*

וזה לשון הקדמת ספר הקדוש ''ראשית חכמה'': שנדע שעיקר העולם הוא ישראל, שבשבילם נברא העולם, כמו שדרשו ''בראשית ברא אלקים'' - בשביל ישראל שנקראו ראשית. וישראל הם עיקר קיום העולם, שאי אפשר לעולם בלא ישראל, שנאמר (זכריה ב, י'): ''כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם'', כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. והתורה לא נבראה אלא בשביל ישראל, שידעו להכיר את בוראם, כמו שדרשו בספרי (ילקוט תורה סימן תתע''ב): רבי שמעון בר יוחאי אומר, ''כימי העץ ימי עמי'' (ישעיה ס''ה, כ''ג), ואין עץ אלא תורה, שנאמר: ''עץ חיים היא למחזיקים בה'' (משלי ג', י''ח). והרי דברים קל וחמר - ומה תורה שלא נבראת אלא לכבודן של ישראל הרי היא קימת לעולם ולעולמי עולמים, קל וחמר לצדיקים שבשבילם נברא העולם. עד כאן לשונו.

*

במסכת שבת (ל''א, ע''א): ישראל שנקראו בנים למקום, ומתוך אהבה שאהבם קרא להם: ''בני בכרי ישראל'' (שמות ד').

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן