ט. חושׂך שבטו שונא בנו - הקב''ה אינו חושׂך מכמות היסורים המגיעה, וזאת מחמת אהבתו אותנו ומרצונו להביאנו לשלימות הראויה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות ט. חושׂך שבטו שונא בנו - הקב''ה אינו חושׂך מכמות היסורים המגיעה, וזאת מחמת אהבתו אותנו ומרצונו להביאנו לשלימות הראויה
תוכן עניינים

--------

ועוד יש לראות הוכחה לצד החיובי שביסורים, מהפסוק ''חושׂך שבטו שונא בנו'', על פי מה ששמעתי פעם בשם הרה''צ רבי יעקב שכטר זצ''ל בהבנת פסוק זה דמהו לשון ''חושׂך'', שהרי לשון חושך הוא כאשר יש כמות האמורה להנתן והאדם חושׂך ממנה ומפחית מכפי שהיה אמור להיות, ומה שייך זה גבי הכאת הבן.

ועוד מהו ''שונא בנו'', וכי האב שמונע מבנו מכות הינו שונאו?! והלא לכל היותר נחשב הוא שאינו מבין בתוצאות הענישה עד כמה היא לתועלת, אולם למה שיחשב ''שונא''?

ופירש, דפעמים שהאדם רואה שבנו עושה מעשה לא טוב והאבא שופט בדעתו שבן זה בשביל מעשה שכזה צריך לקבל חמש מכות על ידו, כשבא האב לבצע את משפטו על הבן - לאחר שתים או שלוש מכות נמלך בדעתו, ומתוך רחמנות על בנו מחליט להסתפק בפחות ממה שחשב, זהו ''חושך'' - חשב ליתן חמש וחשך מהחמש שתים ונתן רק שלוש, זהו - ''שונא בנו''. אומר שלמה המלך, במעשה כזה אל תחשוב שהינך מגלה אהבה לבנך אלא שנאה, שבכך אתה נוהג בו מעשה אכזריות, כי עלול הוא שלא להשתנות מדרכיו המקולקלים בגלל חסכון זה, ואם כן הינך חושב שריחמת עליו אולם בעצם התאכזרת עליו, ואכזריות הרי היא לעולם תוצאת השנאה, ולכך החשיבוהו ל''שונא''. הרחמן האמיתי שדואג לעתידו של הבן, מבין שהרחמנות הגדולה ביותר היא להתאכזר עכשיו.

בב' מצבים זקוק אדם לרחמים, האחד באופן שנצרך הוא להטבה שייטיבו עמו, וכגון בצדקה פרנסה, דירה וכיוצא, והשני כאשר הוא חולה וזקוק לניתוח קשה להצילו, א''כ פעמים הצלתו תלויה בכך שינתן לו טובות, ולפעמים דוקא בכך שינותח ויסבול.

לעולם הקב''ה מציל את חיי האדם, פעמים באופן שנותן לו מטוב ושפע העולם, ופעמים דוקא בכך שמנתחו ומצילו מזוהמת הנחש שהטיל בחוטא זה ארס, כך שאותה יד רחמנית ומלטפת המושטת לעזרה בהשפעתה טובה לאדם, זו אותה יד המושטת להצלת חיי האדם בשעה שנצרך ליסורים, אלא א''כ יעשה תשובה, הא בלאו הכי לא יחשוך הקב''ה כלום ממשפטו, והוא לאות האהבה העצומה שאוהב הקב''ה את האדם, שהרי שלמה המלך אומר: חושך שבטו ''שונא'' בנו, משמע שהלהיפך זו האהבה, ואם כן גבי הקב''ה שהוא האוהב האמיתי - אין שייך אצלו ענין ''חושך'', שהוא ויתור השייך אצל השונא, ולכך אמרו ''כל האומר הקב''ה וותרן וכו''', והיינו משום שהקב''ה אוהב אמיתי, וויתור שייך רק אצל שונא שאהבתו פגומה ואינה מושלמת.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן