ט. הנפש הבהמית ככלות הנאתה לא רק שלא תישאר לה משמחתה כלום אלא שבמקומה יבואו התוגה ועצב

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא ט. הנפש הבהמית ככלות הנאתה לא רק שלא תישאר לה משמחתה כלום אלא שבמקומה יבואו התוגה ועצב
תוכן עניינים

--------

ויותר מכן, לא רק שלא תרגיש הנפש הבהמית שמחה בעונגיה החומריים רק בשעת רגע ההנאה בלבד ולא אחר כך, אלא עוד שלאחר שתיפסק הנאת הרגע הזו ממנה, יוגדל עצבונה ודכאונה של הנפש, וזאת לב' סיבות.

סיבה אחת טבעית, שהיות שהורגלה בהנאה שנהנתה בו ופסקה ממנה אותה הנאה תתעצב הנפש מהפסקה של ההנאה שלא השאירה אחריה משהו של ממש ליהנות ממנו.

סיבה שניה, מפני שנפש הבהמית כשמה כן היא, ואין היא מהות האדם שתכלית בריאתו היא לאצור בתוכו את הנפש השכלית, ואילו נפש הבהמית אינה אלא לנסיון היאך ישתמש בה האדם האם לצרכיו בלבד, או יתפתה להלך אחריה למלאות דרישותיה, ואין היא תכליתית בו, אדרבא תכלית האדם לא לשמוע לנפשו הבהמית, א''כ כשנמשך האדם אחר נפשו הבהמית דומה הוא למשליט עבד על אדונו ושפחה על גבירתה, א''כ בוודאי שהאדם שהוא האדון יתעצב מאוד על שליטת עבדו עליו ויגדל יגונו ואנחתו למאוד.

וכמו שכתב הרמב''ם, שההולך אחר חומריות העולם דומה הוא להולך במדבר ללא מים שצמאונו גובר עליו ביותר, ונזדמן לו במדבר מים מלוחים, שמתחילה נדמה לו שקצת מרטיב הוא את שפתיו בזמן צמאון ושמח הוא כמוצא שלל רב, אולם לאחר מכן כשממשיך להלך במדבר ומאבד הלחלוחית שבו, נשאר המלח ששורפו ומייבשו ומצבו קשה מבראשונה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן