ט. היאך נתבאר מהתורה מצות הציפיה לגאולה לדעת הסמ''ק

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא ט. היאך נתבאר מהתורה מצות הציפיה לגאולה לדעת הסמ''ק
תוכן עניינים

--------

ויש להבין דבריו, דמה קשר יש בין הדבור של מצות אמונה במציאות ה' - אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, למצוה זו של צפיה לישועה.

ונראה להסביר זאת על פי השאלה המפורסמת שהקשו המפרשים (אבן עזרא בשם ר' יהודה הלוי וכן השל''ה הקדוש), מדוע נאמר אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא נאמר אשר בראתי שמים וארץ, שהרי עיקר כוונת הדיברה באה לצוות על אמונה במציאות ה', ואם כן היה לתורה לציין את תחילת המציאות שהיא הווית העולם מאשר את המאוחר יותר שהוא יציאת מצרים.

ונראה לומר בסייעתא דשמיא, דהטעם שלא כתבה התורה אשר בראתי שמים וארץ, משום שאז היה מקום לומר שזהו ציווי התורה להאמין שהעולם הוא מחודש ולא קדמון ובראו הקב''ה וחדשו יש מאין ותו לא, ואין כן כוונת התורה, שהרי אמונה זו הינה שכלית וקיימת היא גם אצל אומות העולם, וכל בר דעת שרק יצא מכלל שוטה (כלשון הגר''א וסרמן זצ''ל) מאמין בזאת, אלא כוונת התורה לצוות על אמונת ההשגחה, דהיינו מלבד זאת שהבורא ברא עולם כאשר עלה ברצונו, לא משך ידו ממנו חס וחלילה אלא הנהגתו פרטית לבלתי נקוף אדם אצבעו מלמטה אלא אם כן גוזרין עליו מלמעלה, והנהגת ''מידה כנגד מידה'' עליה מושתתת כל הנהגת הבריאה והברואים.

ובמה גילה לנו הקב''ה זאת הלא ביציאת מצרים - ''כי בדבר אשר זדו עליהם'' - בקדרה שבשלו בה נתבשלו, והענישם הקב''ה למצרים במידה כנגד מידה ממש, וכל מכה באה עליהם כעונש על רשעותם, כמובא במדרש כל מכה על שום מה באה.

אולם עדיין קשה תירוץ זה, כי יש להבין מדוע לא אמר הקב''ה במפורש כן, ורק בא מכח מעשה יציאת מצרים, הלא היה לתורה לבאר במפורש ענין ההשגחה ובמילא היו ישראל מאמתים זאת מכח יציאת מצרים, ומה הענין להזכיר בתורה יציאת מצרים לראיה, וכי המצוות שציוונו ה' צריכים לבוא מכח ראיות?

ועוד נצרך ליישב מה שמקשה הזוהר, מדוע נכתב בתורה פעמים רבות ענין היציאה מצרים (חמישים פעם), וכי דרך האדון להשתבח כל כך על שחרור עבדו, והלא אין זה מדרך הכבוד להזכיר לעבד בכל הזדמנות שהוא היה עבד ואדונו פדהו.

אלא זהו מה שהכריחו לסמ''ק לבאר שבהכרח נתכוונה התורה בדיברה הראשונה ''אנכי... אשר הוצאתיך מארץ מצרים'', לומר ולהזכיר לעם ישראל אני הוא שגאלתי אתכם ואני עתיד תמיד לגאלכם, ואין כאן ענין של השתבחות על העבר גרידא אלא הבטחה על העתיד, ומה שהתורה לא אמרה כן מפורש הוא משום שלא לתת פתחון פה לגלויות אחרות, וכענין שאמר הקב''ה ''אהיה אשר אהיה'' והסכים לדברי משה שלא לומר אלא ''אהיה שלחני אליכם'', שלא לבשרם על גלויות אחרות ואף שיהיה עמם.

וביותר, שכל הגלויות העתידות לאחר גלות מצרים, תלויות ועומדות המה בבחירתם של ישראל, ואמנם הכל נגזר מראש אולם רק באופן שיחטאו ישראל, וכמו שהארכנו במקום אחר שאמנם נגזר הכל מראש, אלא שמראש נגזר ב' אופנים: האחד, באם יעשו ישראל רצונו של מקום אזי נגזר עליהם שיהא כך וכך, ואופן השני, באם יחטאו ישראל ואכן נגזר עליהם שיהא מצבם כך וכך, הכל אמנם נגזר מראש על כל האופנים, אולם מה יהא בפועל - זהו כבר תלוי בבחירתם של ישראל, ולכך לא רצתה תורה לפתוח פה לגלויות עתידות, שהרי תלויות המה במעשיהם של ישראל, ולכך ברמז של יציאת מצרים באה התורה להבטיחם דכשם שהוציאם הקב''ה ממצרים, עתיד הוא תמיד לגאלם בכל גלות שיהיו, ובא לצוותם בזה שיצפו לישועתו ולא יתייאשו מהגאולה בשום גלות שיהיו בה, והלימוד שיהא להם שלא להתייאש מגאולתם הוא גאולת מצרים.

ומכאן הוציא הסמ''ק דכוונת התורה באשר הוצאתיך מארץ מצרים לומר שהכוונה למצות ''צפית לישועה'' ששואלים לאדם ביום הדין, והיא מכאן מצות עשה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן