ט - גם לחיצוניות של ת''ב אין מקום מצד הדעת

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בלבבי משכן אבנה - ט' ט - גם לחיצוניות של ת''ב אין מקום מצד הדעת
תוכן עניינים

--------

כאן מונח עומק נפלא.בפשיטות, תשעה באב מתחלק לשניים: הפנימיות היא אורו של משיח, ה''לא ידע'', והחיצוניות זו העצבות, החורבן, הדעת. אבל כאשר מבינים שהחורבן עצמו אין לו מקום מצד הדעת, שהדעת אינה סובלת ענין זה כלל - כאן מבינים שבין הפנימיות שזו לידת משיח, ובין החיצוניות שזהו החורבן - שניהם בבחינת ''לא ידע'', ואין מקום לדעת כפשוטו כלל! לא רק הפנימיות היא בבחינת ''לא ידע'', אלא גם החיצוניות נכללת בלא ידע, ואין מקום לא לפנימיות ולא לחיצוניות מצד הדעת האנושית. נמצא אם כן, שבין החיצוניות של תשעה באב ובין הפנימיות של תשעה באב - הכל גילוי של הקב''ה. אין כאן העלם וגילוי כפשוטו, אלא אלו שני ביטויים של צורת גילוי של ''לא ידע''. המשיח הוא גילוי עצמי של ''לא ידע'' והחורבן הוא גילוי ע''י צורה של ייסורים שאין הדעת סובלתם, והוא מביא את האדם למצב של ''לא ידע''. מצד השכל האנושי אין מקום לבית וגם אין מקום לחורבן! ''הנה השמים ושמי שמים לא יכלכלוך'', בשום הבנה שכלית לא ניתן לתפוס מה הכוונה ''בית אשר תבנה לשמי''. ''מעיילי פילא בקופא דמחטא'' (ב''מ לח ע''ב) , ''פילא'' מלשון נפלא, מלשון פלא, ואותו מכניסים ''בקופא דמחטא'', איך אפשר לעשות זאת? ''לא ידע''! נמצא, שאף ש''בחכמה יבנה בית, ובתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאון'', אבל עצם מציאות בנין הבית והשכנת הקב''ה בתוכו - זהו ''לא ידע'' גמור! וממילא בפועל יוצא שגם החורבן הוא ''לא ידע''. ובין גילוי משיח מצד הפנימיות ובין החורבן מצד החיצוניות, אין להם מהלך מצד ה''ידע'' כמות שהוא, אלא מצד האמונה של ה''לא ידע'' ב''ידע''.נמצאנו למדים, שמציאות הנבראים המקבלת גילוי ביום תשעה באב, היא נקודת הגילוי של ה''אין עוד מלבדו'', של החיבור של הגבול בבלתי בעל גבול, וההכרה ששניהם אין נפרדות ביניהם כלל אלא ''רזא דאחד'', ''כהדין קמצין דלבושין מיניה וביה''. אם ניגש אדם לתשעה באב באותה נקודה של אמונה גמורה שצריך לבכות, בכוחו להתחבר לשורש הבכי העליון. כאשר אדם מגיע רק עם מבט של ''רבי עקיבא מצחק'', הרי שכביכול בדקות הוא כופר ב''הם בוכים''. האם באמת סבור הוא שחכמים לא השיגו ור' עקיבא השיג? אם כן, נמצא שכביכול ר' עקיבא צודק והם טועים, ובדקות הוא כפר ב''הם בוכים'', ומהיכן יכל לינוק בכי? אבל כאשר מגיע אדם לנקודה של השתוות פשוטה, שכשם שהוא מאמין שהכל לטובה אעפ''י שהוא רואה הפוך, כך הוא מאמין שצריך לבכות - אז יכול הוא לקבל יניקה אמיתית של בכי. סוף דבר: אף אם אדם מרגיש שהוא בוכה מצד נקודת החיצוניות, עליו להאמין שהבכי בעומק נפשו בא מצד ה''לא ידע'' ולא מצד הדעת, ואז - הן מצד השמחה הטמונה ביום הזה, שהוא גילוי הבלתי בעל גבול כמות - אורו של משיח - והן מצד הבכי, יקבל התקשרות ברורה בקב''ה למעלה מן הדעת האנושית

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב המחבר שליט''א
בלבבי משכן אבנה - א

ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן