טז. עיקר מבחן האדם הוא בהקרבתו את החומר למען הרוח

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית טז. עיקר מבחן האדם הוא בהקרבתו את החומר למען הרוח
תוכן עניינים

--------

ובזה יובן מה שאמרו בגמ' (עבודה זרה יח ע''א), כששאל רבי חנינא בן תרדיון את רבי יוסי בן קסמא: מה אני לחיי העוה''ב, ואמר לו: כלום מעשה בא לידך, ואמר לו: מעות פורים נתחלפו לי ונתתי הכל לצדקה, אמר לו: מחלקך יהא חלקי. והוא פלא בשביל מעשה כזה נתפעל כ''כ. אלא כאמור שעבוד החומר לאו מילתא זוטרתי היא, כיון שהוא בעצם מותר, וכאן עיקר קושי העבודה, לקחת את ה''מותר'' שיש לך היתרים לעשותו בשופי, ולקדש את אותו מותר, דהיינו להפשיט ההיתר שבו שהיא חומרית ולעשותו במחשבת קודש בלתי לה' לבדו.

והכוונה, כששאלו רבי יוסי בן קסמא: ''כלום מעשה בא לידך'', רצה בזה לראות מאיזה נושא יבחר לספר לו, האם יספר ממעשיו, מתפילתו, מתורתו, מגמ''ח וכדומה, וכשראה שבחר לו רבי חנינא בן תרדיון מקרה שהיה בו היתר ליטול את חלקו מאותה תערובת של כספי פורים, אם כן מכך שבחר רבי חנינא לספר סיפור שכזה דוקא, משמע שראה במעשה כזה שלימות, והרי הבין שהשלימות נמצאת בדברים שיש היתר להקל בהם ועם כל זה לקדשם, אזי בראות רבי יוסי בן קסמא שבחר לו רבי חנינא בן תרדיון אופן סיפור מנושא השלכת חומריותו לכבוד שמים, א''כ הרי שזה הנושא החשוב ביותר אצלו והוא עיקר הכל, לכך אמר לו מחלקך יהא חלקי, והוא אחר שראה שנגע בנקודה התכליתית המביאה לשלימות האדם, דאכן ע''ז צריך לשים את כל כובד המשקל והמבחן לעובד ה', עד כמה נותן הוא מחומריותו להשם ית', גם כשיש לו היתר להשתמש בו כמות שהוא.

כי כן יוכלו עמוד בני אדם ולימנע מאלף שערים של איסור, ואילו בשער אחד של ספק לא יעמדו בו מחמת ההיתרים שימצאו לעצמם.

ולבסוף נסיון ה''עקידה'' - הנסיון היחיד שהוכרז בתורה לשם דבר - ''והאלקים ניסה את אברהם'', ונבארה בפרשה הבאה בס''ד, וכאמור דאין הנסיונות כפי שלמדונו בילדותנו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן