טז. יוסף עתיד להשתיק את מידת הדין לעתיד, ולהביס את טענות עשו בזכות שלימות אמונתו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית טז. יוסף עתיד להשתיק את מידת הדין לעתיד, ולהביס את טענות עשו בזכות שלימות אמונתו
תוכן עניינים

--------

ובזה יובן מדוע זכה דוקא יוסף להיות היחיד מבין השבטים שינתן עשו בידו, כמובא בפסוק: ''והיה בית יעקב לאש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש'', ולמה דוקא נתייחד יוסף להיות המצטרף ליעקב לשפוט את עשו, וכמובא במדרש (ילקוט שופטים ה' נא):

אמר רבי שמואל בר נחמני: מסורת אגדה בידינו שאין עשו נופל אלא ביד בניה של רחל, למה? שאם באים השבטים לדין עם עשו לומר לו: למה רדפת את אחיך? הוא אומר להם: למה רדפתם את יוסף אחיכם, ואם כן אינכם טובים ממני. וכיון שהוא בא אצל יוסף, אומר לו יוסף: למה רדפתאת אחיך? ואינו יכול להשיבו. אם תאמר אתה עשו, שעשה לך יעקב רעה, אף אחי שלמו לי רעה ואני שלמתי להם טובה, מיד הוא שותק.

מלבד פשט המדרש שהוא כשלעצמו מוסר גדול לראות דהמעביר על מידותיו משתיק את מידת הדין לגמרי, עוד נבין שסוד הגאולה העתידה תלויה בשלימות האמונה דאין עוד מלבדו, שהרי מה שיתגלה לעתיד הוא יחודו השלם שאין עוד מלבדו, ומתפקידנו זה עתה בגלות ובחושך להתחזק כפי יכולתנו באמונה זו, על מנת להכשיר את עצמנו לזכות לעתיד לאמונה זו בשלימות, ולעתיד כשתקטרג מידת הדין על גאולתנו שאיננו עדיין ראויים לגאולה כי לא השלמנו עצמנו במידה זו - תקפוץ זכותו של יוסף הצדיק שהיה שלם באמונת יחוד זה לראות שאין עוד מלבדו, ולהעביר על עלבונו מתוך אמונה - ''לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים'', ובכך תעלה זכותנו נגד מידת עשו שהיה היפך מאמונה זו, וזו הסיבה שתיכף כשנולד יוסף מיד ברח יעקב מלבן בבטחה שהנה נולד שטנו של עשו עתה, והוא גם שטנו לעתיד שלא יוכל לקטרג.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן