טז. הפרש מאמר משה ואהרון - ''ונחנו מה'', לאברהם ודוד שאמרו ''ואנכי עפר ואפר'', ''ואנכי תולעת ולא איש''

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר טז. הפרש מאמר משה ואהרון - ''ונחנו מה'', לאברהם ודוד שאמרו ''ואנכי עפר ואפר'', ''ואנכי תולעת ולא איש''
תוכן עניינים

--------

ומדוייקים דברינו במה שאמרו חז''ל (חולין פט ע''א): גדולה מה שנאמרה במשה יותר מכולם, שהרי אברהם אבינו אמר: ''ואנכי עפר ואפר'', דוד המלך אמר: ''ואנכי תולעת ולא איש'', ומשה ואהרן אמרו: ''ונחנו מה כי תלינו עלינו''. דיש להבין מהו ענין שבגלל שבמשה נאמר ''ונחנו מה'' מראה על ענווה יותר מאברהם ודוד, כי הרי לא נסבל לומר הדבר כפשוטו שאברהם אבינו החשיב עצמו לפחות לעפר, ודוד לתולעת, ואילו משה גם לעפר ותולעת לא החשיב עצמו, דמה יש יותר שפלות מעפר ותולעת, וכי אנו מודדים שוויים של עפר ותולעת בייחס ללמטה מהם? אלא פירושו, מדריגתו של משה היתה ענווה בטבעיות נפשו עמוק עמוק עד כדי בחינת שהחשיב עצמו ל''מה'' - אין ממש - שהוא שיא בדרגת אנוש, וברור שהאבות זכו לענווה בטבעיות נפשם, אלא שבאו כאן חז''ל לומר שאצל משה היה הדבר עמוק עמוק בנפשו להחשב לכלום ממש, ואילו אצל אברהם ודוד לא השיגו מדריגת משה להגיע לכלום ממש כמשה ואהרון, ונשאר אצלם בחינת משהו המוגדר כעפר ותולעת, וכמובן שזהו הדרגה לפי הישגים של גדולים אלו, ולא נוכל אנו - קהי החושים, להבין בזה כלל.

ומשה זכה למדריגה זו יותר מדוד ואברהם, אחר שהיה דבוק בשכינה ביותר, וראה עצמו כנר לפני השמש שאין לו להעלות על דעתו שהינו בעל ערך עצמי כלל. והיינו ונחנו מה - כלום גמור, לזה זכו משה ואהרון שהיו במידת הענווה בדרגה העליונה, דאף דהאיש משה עניו מאד מכל האדם ומשמע יותר מאהרון, אולם לדרגת ונחנו מה הגיע גם אהרן לגבי דוד ואברהם, אלא שמשה רבנו היה במדרגת ונחנו מה באופן יותר נעלה, והראיה שהתורה מעידה: ''והאיש משה ענו מאד מכל האדם'', ומשמע אף יותר מאהרון.

ונוסיף דברי ה''כתב סופר'' (עמ' ק''ט) שהסביר, דלכך גדלה מעלת משה באומרו ''ונחנו מה'', מדברי א''א ודוד המלך, שא''א ודוד המלך אמרו זאת לפני הקב''ה - מלך מלכי המלכים, ואילו משה אמר דבריו לפני הקטנים שבישראל המתאווים לסיר הבשר. ובזה נשלים את דברינו בדבריו, דהיאך אמר משה זאת אף כלפי בני אדם הקטנים ממנו, מכיון שלא היה לו שום ערך לעצמו כלל, וחש עצמו כנר לפני האבוקה בהרגשה טבעית ומוחשית ממש, ולא היה מקום אצלו למשא ומתן כלל מי יותר גדול הוא או פלוני.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן