טז. אסור לגנוב ואף שכוונתו על מנת לשלם כפל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית טז. אסור לגנוב ואף שכוונתו על מנת לשלם כפל
תוכן עניינים

--------

ויותר מזה מצינו בשו''ע (חו''מ הלכות גניבה סי' שמ''ח סעיף א') דאסור לגנוב אפילו על מנת לשלם כפל, וכאן רואים אנו יותר מאשר הנאמר לגבי פנינה, דפנינה ציערה לחנה כדי שמן השמים יענו לה, והכא חזינן שאסור לעשות כן אף כאשר בדעת האדם בעצמו וביכולתו להיטיב לחבירו - לשלם לו כפל נמי אסור, דבמקרים אלו אין ענין של לאפרושי מאיסורא אלא על מנת להיטיב לשני בלבד, באופן שכזה אין רשות לצער בשום אופן.

(ועיין בש''ך בהלכות גזילה סי' שנ''ט סעיף ב', דהקשה מדוע שרי לדעת הי''א לגזול כאשר התשלומים בעין ע''מ לשלם דבר יפה מהדבר שגזל, ומאי שנא זה מהגוזל על מנת לשלם כפל?

ותירץ הש''ך, כיון דהא דשרי בשו''ע בהלכות גזילה רק באופן דיש לו דמים בעין, ועוד גם דמזכה לו ע''י אחר, באופן זה אה''נ שרי גם בעל מנת לשלם כפל בגניבה, דכיון דמזכה לו ע''י אחר והאחר יודע מזה, לא חשיב גניבה, עיי''ש.

ועו''ש בש''ך ס''ק ד', דכל מה דשרי דוקא כשנוטל מחבירו חפץ שהיה בדעת חבירו בין כה למוכרו אולם בסתם חפץ מחפצי הבית אסור.

אם כן נראה באיזה תנאים התירו לצער את השני בגזילה, והוא רק באופן זה שיש לו את תשלומי כפל הדמים להחזיר - בעין, וגם עושה זאת רק בחפץ שבין כה חושב הוא למוכרו, ועוד גם שמזכה לו ע''י אחר דבכה''ג לא נחשב לגנב כיון שיש מי שיודע מזה, והרי שאז כמעט ואינו נחשב למצער חבירו).

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן