טו - היושבים במזרח אחורי הכהנים בצדדים שאינם מתברכים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ב' טו - היושבים במזרח אחורי הכהנים בצדדים שאינם מתברכים

--------

בנוגע להיושבים במזרח, כשארוה"ק בולט, שהם בצדדים שאחורי הכהנים, שנתלבטו האחרונים אם הם בכלל ברכה, והב"ח והט"ז (סק"כ) למדו עליהם זכות עיי' בדבריהם, ולמעשה הביא המשנ"ב (בסקצ"ה) דעת המג"א והפוסקים שאחריו, שאינם בכלל ברכה. — וחשבתי לכאורה למצא להם זכות ולהכלילם בברכה, שהרי כל המקור הוא מ"אמור להם" כאדם האומר לחבירו (סוטה לח. כנ"ל). וא"כ כאשר דרשן עומד על הדוכן וביהכ"נ הוא מלא, היושבים במזרח נשארים על מקומותיהם, ולשם מדבר אליהם הדרשן, וגם מסתובב הוא לצדדים, ואפילו לצדדים שבאחוריו, ובצבור זהו ה"אמור להם", וכן מדבר הדרשן אל העם. וא"כ כמו"כ הכהנים, ובפרט לפמש"כ בשו"ע (קכח, מה) שבסוף כל פסוק מסתובבים הכהנים לצפון ולדרום, א"כ כשעומדים על דוכן הבולט פנימה, מסתובבים גם לאחורי הצדדים.

וכיון שלא ראיתי מי שהעיר בזה, צ"ל דדרשן הגם שמדבר כן אל הצבור, אבל לא נקרא כאדם "האומר לחבירו". שהכהן צריך יותר מדרשן לדבר ממש מול העם. והא ראיה שיש מקומות שמי שאינו רב המקום, הוא דורש על הבימה שבאמצע ביהכ"נ (עי' שו"ת משנ"י ח"ד או"ח סי' יג), הגם שיש יושבים אחוריו ממש, במערב הבימה, אשר זה לא מהני בנ"כ. וא"כ אינו דומה דרשן לכהן, שברכת הכהן צריכה יותר להיות פנים מול פנים, ומרבינן רק צדדים בשוה לו, ולא צדדים שלאחוריו.

אבל האנוס, כגון מי שמובא על כסא גלגלים ל"ע ויושב במזרח, ומדוחק המקום והטרחה קשה לסובבו למול הכהנים, ה"ז בגדר אנוס, ומתברך כן, כמו אחיהם שבשדות.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
שו''ת גם אני אודך - א

קס"ח תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה
שקיבלתי ממו"ר הגה"צ - רבי יקותיאל ליברמן שליט"א
על שאלותי שחקרתי בס"ד ובחסדו הגדול
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א
בן אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן י.ד. שליט"א - ב''ב - תשע"א לפ"ק

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן