טו. אכזבה מהנהגת ה' הינה נסיון למדידת יציבות האמונה של המאמין / מעשה שהיה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר טו. אכזבה מהנהגת ה' הינה נסיון למדידת יציבות האמונה של המאמין / מעשה שהיה
תוכן עניינים

--------

ומעשה היה זה עתה בבחור שמתייעץ איתי בענייניו, והגיע עת שצריך להנשא, וחשקו היה רב להנשא ללא עיכובים על מנת להקים בית נאמן לה', וגם מצבו היה שקשה לו במיוחד להשאר לבדו מכמה סיבות. הלך הוא לכותל המערבי, שפך שם לבו לה' בקריאת תהילים כמה שעות בבכיה גדולה. ולבסוף כשסיים תפילתו, הרגיש בלבו שתפילתו עלתה למרום כדרך המתפללים מעומק לבם שמלווים המה בהרגשה אמיתית זו שאכן תפילתם עלתה למרום, וניצל הרגשה זו לבקש מה' שזה עתה יתקשר אליו אחד השדכנים ויציע לו שידוך טוב ומתאים.

ואכן כן הוה, ממש כאליעזר בשעתו, עודנו מדבר והנה השדכן מתקשר אליו ומודיעו על פגישה שתתקיים עוד באותו ערב, קודם הפגישה התקשר אלי בחור זה בהתפעלות שקשה לתארה, וסיפר לי היאך בקשתו התקבלה מיד, אמרתי לו שבודאי יש כאן לראות השגחה פרטית, וכנראה שהנה הגיעה ישועתו לבוא בזכות אמונתו בטחונו ותפילתו, וביקשתי ממנו שיודיע לי הכיצד עברה הפגישה.

לאחר הפגישה התקשר אלי והודיע לי שחשכו עיניו, והנה כל מה שלא היה חפץ למצוא במשודכת, מצא בשידוך זה, אם זה במידות, בהשקפה, בחיצוניות וכו'.

ואח''כ שאלני הבחור במר לבו: מה הקב''ה רצה לעשות לי בזה, מצד אחד - ליתן לי נס שכזה, שהנה הראני כאילו ובקשתי מתמלאת להציע לי שידוך תיכף כבקשתי, ולבסוף - כגודל צפייתי ותקוותי כן היה גודל אכזבתי.

אמרתי לו: ''ה' צדיק יבחן''. הקב''ה יושב - ''עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלקים'' (תהילים יד, ב), הקב''ה רוצה עתה לבחון אותך באמונה ולראות האם תהא מסוגל שוב לילך לכותל ולהתפלל מעומק לבך לה' בתפילה ובתחינה, ושוב בהרגשת בטחון לקום ולבקש כמו שביקשת שיתקשר שדכן ויציע לך שידוך בהקדם, וזה מה שהקב''ה רוצה עתה, לבחון אותך ולראות האם אתה מסוגל לכך, או שנתייאשת מישועתו להחליט עזבני ה' וה' שכחני.

הזכרנו פעמים רבות בשם הח''ח והגר''י לוינשטיין, ומקור דבריהם מובא באור החיים הק', שעיקר הנסיון בסוף הימים יהיה נסיון האמונה, ומקור הראשון נובע מדברי חבקוק (מכות כד): ''בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה''. וככל שיצמצם האדם את הפער של הזמן בין המכה להתאוששות, ויקבל את מאורעותיו בסבר פנים יפות, הוא הזוכה להיות מנצח וניצל ממלחמה זו.

וזו תכלית דרישת הקב''ה מהאיש היהודי - שידע אותו, וידיעה זו מתבטאת בהתבטלות רצונו של האדם לרצון ה'. וככל שמצמצם הוא את משך הזמן שבין אכזבתו ממכתו להתאוששותו מתוך האמונה בו יתברך, וככל שסמוך ומיד חוזר הוא לשלוותו ורגיעותו, כך יותר גדולה מדרגתו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן