ח. לכל עובד ה' תפקיד אחר מחבירו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - דברים ח. לכל עובד ה' תפקיד אחר מחבירו
תוכן עניינים

--------

והוא המבואר (במדרש סוף שמו''ר), בטענת אשת רבי שמעון בן חלפתא שלא רצתה רגל הזהב שירדה לבעלה מן השמים להתפרנס, בטענה: היאך יהא שולחן חבריך של ד' רגלים ושלנו של ג' רגלים, וכשבאה לפני רבי יהודה הנשיא והבטיחה שאם יחסר משולחנם לעתיד לבוא הוא ימלאנו משלו, טענה: והלא כל צדיק הולך לבית עולמו, לכל צדיק עולם משל עצמו. ולכאורה מה היתה כוונתה, בזה וכי רבי יהודה הנשיא לא ידע זאת? וביאר בזה הגה''צ רבי שמואל מסלנט זצ''ל, שטענה אשת רבי שמעון בן חלפתא לרבי כך: אתה לומד מתוך עושר וזה תפקידך בעולמך ולפי נתונים אלו אתה עוסק בתורה. ואילו בעלי לומד תורה מתוך עוני וזה תפקידו, ואם כן זהו גוון תורה אחר, ואין ביכולתך למלאות שולחנו של בעלי אחר שלכל אחד מכם תפקיד שונה, וחזינן שקיבל רבי טענתה.

הרי שלכל אחד יש למלאות תפקידו בהתאם לנתונים בו הוא נתון, ומה שתיקן רבי אליעזר בן דורדיא בשעה אחת לפני מותו, לא מתקן אחר בשבעים שנותיו.

וזהו מה שראה רבנו הקדוש בשעת מיתתו של רבי אליעזר בן דורדיא, שהיה מנאף גדול ולא הניח פרוצה שלא הלך אצלה, ועשה תשובה לפני מותו בלבד ויצאה נשמתו בתשובתו, בכה רבנו הקדוש ואמר: יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בשבעים שנה, נתרגש רבנו הקדוש בראותו היאך יש לכל יהודי באשר הוא תפקיד משלו, והנה זה השלים את תפקידו בשעה אחת, ומכך תבע מעצמו, האם גם הוא משלים את תפקידו בהתאם לנתונים שהבורא הקציב לו לקנות עולמו בשבעים שנה?!

לכל אחד יש תפקיד שבו הוא צריך להשלים את תכלית ביאתו לעולם, יש העושה זאת בשעה אחת סמוך למותו, ויש הצריך לעשות זאת במשך כל שבעים שנות חייו.

יש מי שממלא תפקידו בדרך ''עשה טוב'', שלזה הוא מוכשר ויש לו כלים לכך, יצריו מתונים ומיושבים, אינו חם בטבעו, יכול הוא להשקיע בשבעים שנה תורה ויראה ומידות טובות בסבלנות, ובמידה זו שקנה הוא את עולמו בבחינת ''לבונה'', כמו כן חבירו שהוא בגדר ''חלבנה'' ויצריו חמים ובוערים - ב''סור מרע'' לבד קנה את עולמו, וכרבי אלעזר בן דורדיא, ומזומן הוא לחיי העולם הבא.

וכל דברינו אלו הינם להקל מעלינו את קושי מידת הקינאה בדרך של קרוב אל השכל, וזאת מלבד חומר האיסור שבדבר, ומלבד מידת הגאווה שהיא הסיבה למידה זו, שהרי העניו מודה ומשבח להקב''ה על מה שזכה, וגם במה שזכה רואה הוא זכות גדולה ואינו מעיז לדרוש אפילו בלבו שום מדריגה נוספת, אכן שואף הוא, מתחנן הוא, אולם מכאן ועד לבא בתביעה ועוד לקנאות במה שזכה חבירו - העניו באמת - רחוק מזה.

והוא שהיה אומר דוד המלך ע''ה: ''ואני ברוב חסדך אבוא ביתך'', כלומר כשאני בא לביתך - בית ה' - זהו מרוב חסדך, הרגיש וידע דוד המלך כמה חסדים ומליצים נצרכים כדי שיזכה האדם לבוא לבית ה', וכי זהו החסד הגדול והזכיה הגדולה ביותר שמתחסד ה' עם האדם ומביאו לביתו בית ה', ואם כן היאך יעלה על הדעת להרגיש מקופח וחסר סיפוק.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן