ח. לא רק האמצעים וההכנות למצוה הינם תכלית לעצמן אלא אף המחשבה והרצון למצוה כבר הינו תכלית לעצמו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא ח. לא רק האמצעים וההכנות למצוה הינם תכלית לעצמן אלא אף המחשבה והרצון למצוה כבר הינו תכלית לעצמו
תוכן עניינים

--------

ועוד יותר ממה שדיברנו קודם, מובא ב''נפש החיים'' שער ב' בשם הזוה''ק, והוא שכבר כאשר עולה רצון בנפש לעשות דבר מצוה נעשית התעוררות למעלה בעולמות העליונים, הרי שכבר ברצון והחשק למצוה כבר נוצרה כאן תכלית לעצמה מבלי שיעשה בפועל משהו, וכל שכן שאין הדבר מותנה שיצטרך בדווקא להגיע למטרה כביכול של גמר המעשה כדי להחשב כתכלית המצוה, שהרי כבר במחשבה מתבצעת פעולה תכליתית הראויה להתכבד מצד עצמה.

ועוד שם, שהאדם אינו אוצר בתוך גופו אלא ניצוץ מנשמתו שאינו אלא ענף משורש נשמתו הנמצאת בשמים ממעל, וכשנשמתו פועלת משהו בקדושה, אפילו כשהוא עדיין רק בבחינת חשק ורצון בלבד, מיד נפעל התעוררות עד שורש נשמתו שממעל, ומשם נמשך סייעתא דשמיא לניצוץ שבנשמתו שבתוך גופו ונמשך אליו קדושה מלמעלה, והוא שיסייעו לבסוף להוציא מחשבתו לפועל, מכל מקום כבר משהתחיל הרצון והחשק באדם נפעל פעולה למעלה. ועיין שם דברים נפלאים בזה.

והם הם דברי הגמ' (קידושין מ' ע''א), חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה נחשב לו כאילו עשאה, הנה ראיה מפורשת שנפעל כבר במחשבה וברצון פעולה נפלאה שיש לה ערך מצד עצמה, אחרת מדוע שיחשב לו כאילו עשה. וכי נגר שרצה וחשק לעשות מלאכתו ולבסוף נאנס ולא עשה - יבוא על שכרו?! אלא כאמור במילי דעלמא אין התכלית אלא רק בתוצאה המצליחה בדוקא, ואילו ברוחניות גם למחשבה הקודמת למעשה כבר יש תכלית בפני עצמה.

וא''כ להאמור שישנו קשר הדוק בין ניצוץ הנשמה שבקרבו של האדם לשורשה ממעל, בוודאי שהנשמה תשמח בהיותה מתקשרת לשורשה ונושמת את האויר שהיתה רגילה בו קודם היכנסה לגוף, וחוזרת במעט לבית אביה כבראשונה, וקצת יש לה נייחא וריוח ממאסר הגוף שהיא נתונה בו, וכיון שנפעלת למעלה פעולה מכל מעשה ואפי' של הכנה למצוה גם מבלי שתצא המצוה לפועל, ממילא תרגיש בכך הנפש הקדושה למטה ותשמח בו, וברור שתישאר רישומה של הפעולה גם לאחר המעשה של המצוה, ולכך השמחה נמשכת גם לאחר שמסתיימת המצוה, זמן מה תרגיש הנפש - לפי זיכוכה - עדיין שמחה מאותו רושם שנשאר לה, וכידוע שכל דבר שבקדושה משאיר רושם לאחר הסתלקותו, כמבואר הרבה בדברי האריז''ל, ומובא ב''נפש החיים'' ועוד.

משא''כ בצרכי החומריות אין נפעל כלום למעלה אלא רק למטה בהנאת הנפש הבהמית, וזה רק בזמן הנאתה בפועל שאז נהנית נפש הבהמית, משא''כ לפני או אחרי שלא נפעל כלום אף למטה - א''כ במה תהנה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן