ח. החטא הוא ''מציאות'', וחסד ה' שאפשר לעקור מציאות על ידי התשובה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שובה ישראל ח. החטא הוא ''מציאות'', וחסד ה' שאפשר לעקור מציאות על ידי התשובה
תוכן עניינים

--------

כתב ב''אור יחזקאל'' וזה לשונו: הנה בפשטות כח התשובה הוא שעל-ידו נמחל החטא ונמחק כלא היה. אך צריך לדעת כי גם זה אינו קל כל כך למחק את החטא, כי בפשוט לא היה שיך כלל במציאות מחיקת החטא, כי החטא הוא מציאות. וראה מה שכתב הרמב''ם (פרק ז' מ''הלכות תשובה'') בדברו אודות מעלת התשובה, ומזה נראה ללמד מהו כח החטא. וזה לשונו שם: ''אמש היה זה מבדל מאלקי ישראל, צועק ואינו נענה ועושה מצוות וטורפין אותם בפניו'' - החטא עושה כביכול מחצה המפסקת בינו לבין ה' יתברך, ולכן אינו נענה בתפילה. ועיין ברבנו יונה מה שבאר בענין ''עברה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה'', דכל זה הוא בחטא בדרך מקרה. אבל בחטא קבוע מכבה אפילו תורה, כי העברה מונעת את השפעת אור התורה, ולכך אף התורה אינה עוזרת לחוטא. והינו מה שנאמר בכתוב: ''סור מרע ועשה טוב'' - ראשית העבודה חיבת להיות לסור מהרע ורק אחר כך ''עשה טוב'', כי בעת שאינו סר מן הרע מונע הרע את כח פעלת הטוב ואינו עוזרו במאומה. והוא על-דרך שנתבאר שעברה מכבה מצוה.

וראה מה שכתב ב''תמר דבורה'' בדברו אודות י''ג מדותיו של רבונו של עולם וזה לשונו: שהרי לא יעשה האדם עוון שלא יברא משחית, כדתנן: ''העובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד'', והרי אותו קטגור עומד לפני הקב''ה ואומר: פלוני עשאני, ואין בריה מתקימת בעולם אלא בשפעו של הקב''ה, ובמה מתקים? הדין נותן שיאמר הקב''ה: איני זן משחיתים, ילך אצל מי שעשאו ויתפרנס ממנו, והיה המשחית יורד מיד ונוטל נשמתו או כורתו עד שיתבטל המשחית ההוא. כן הוא החטא שאינו עבירה בעלמא אלא שנברא משחית וקטגור על-ידי חטאו. ומן הדין היה שעל-ידי חטא אחד שנולד משחית אחד היה נוטל נשמתו או כורתו.

ונורא הוא להתעורר מזאת שכל זה בחטא אחד, מה נאמר אנו שכלנו ספוגין בחטאים רבים לאין מספר רחמנא לצלן. והוסיף ה''תמר דבורה'': ''ואין הקב''ה עושה כן אלא זן ומפרנס את המשחית הזה עד שיהיה אחד משלשה דברים: או ישוב החוטא בתשובה ויכלהו ויבטלהו בסגופיו, או יבטלהו שופט צדק ביסורים ומיתה, או ילך בגיהנום ושם יפרע חובו. והינו שאמר קין: ''גדול עוני מנשוא''.

והינו כי החטא הוא מציאות ולכן צריך דרך לתקון החטא, והוא על-ידי מיתה או יסורים או גיהנום. ובאמת כן הוא מפרש בחז''ל (מדרש ''דברים'' פרשת ''ראה'') ששנינו: כיון שאמר הקב''ה: ''ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה'', מאליה הרעה באה על עושי העברה, דהינו כמו שנתבאר דחטא עצמו הוא המעניש. ומעתה מן הדין היה שלא תועיל תשובה למחיקת החטא, כי היאך תשתנה המציאות וימנע מהמשחית לעשות פעלתו, ורק חסדי שמים הוא שנתן הקב''ה דרך נוספת למחילת העוון על-ידי התשובה. וכמו שכתב ה''תמר דבורה'' שכאשר שב בתשובה מכלהו ומבטלו בסגופיו, עד כאן.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נר לרגלי

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן