ח. הזמן המבחר לחשבון הנפש ותשובה הוא אחר חצות לילה או קודם עמוד השחר

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שובה ישראל ח. הזמן המבחר לחשבון הנפש ותשובה הוא אחר חצות לילה או קודם עמוד השחר
תוכן עניינים

--------

כתב בספר ''עטרת צבי'' וזה לשונו: והנה אידי דאתינא להא מלתא נאריך בה קצת. דע אחי, כי מובא בדברי רבנו האר''י ז''ל שמי שרוצה שתעלה נשמתו למעלה, אז טוב שיבכה קודם השינה, ועל-ידי בכיה יש להנשמה עליה.

אלא שמאיזה סבה מובא שם שעדיף לאחר חצות מאשר בתחלת הלילה קודם שנתו. לכן כתב שם הקדוש בעל ''עטרת צבי'' שיתודה קצת קודם שנתו, ועקר התשובה יעשה בעמדו מן המטה באשמרת הבקר לאחר חצות לילה וכו'. וידבר דבורים לפני ה', אפילו בלשון הנדבר כמו בדבורי אשכנז וכדומה, כדי שיהיו הדבורים רגילים ומסדרים בפיו שלא יגמגם בהם. ובודאי אם אפשר לו לסדר דבורים בלשון הקודש בודאי יותר טוב וחשוב (כאשר כתב בהוספות מהרצ''א שם), וידבר דבורים לפני ה' כתינוק המתחנן ומתגעגע לפני אביו. ככה ישפך שיח ותחנונים לפני קונו, שאל ישליכנו מעל פניו ויקבל תשובתו ויקרבהו לעבודת שמו יתברך. ואז באותו זמן שהוא לאחר חצות או קודם עלות השחר, הוא עת רצון למעלה ועת רצון לקבלת התשובה, ויפה שעה אחת בתשובה בעולם הזה מכל חיי העולם הבא (''אבות'' פ''ד), ואם יהיה רגיל בזה אז אשרי לו כי הקב''ה ברב רחמיו וחסדיו יפשט ימינו ויקבל תשובתו ברחמים וברצון.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נר לרגלי

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן