ח. גמר ההכנה לקראת עולם מתוקן, יהא בתחיית המתים שישובו הנשמות לגופן

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות ח. גמר ההכנה לקראת עולם מתוקן, יהא בתחיית המתים שישובו הנשמות לגופן
תוכן עניינים

--------

נקדים את העולה מדברי הרמח''ל בספרו ''מאמר העיקרים'' בנושא ''הגאולה'', שבתחיית המתים עדיין לא נשלם גמול הצדיקים אלא שבתחיית המתים יקומו הצדיקים והרשעים ואז נעשה יום הדין הגדול, ונשפטים הראויים לישאר לנצחיות והראויים להיאבד, הראויים להאבד יענשו ולבסוף יאבדו, והראויים לישאר ישארו במדריגה הראויה להם כפי משפטם. וממשיך שם לבאר, שזה יהא תקופה מסויימת שתשמש כהכנה לראויים לישאר לנצח, ואחר כך יחזור העולם לתוהו ובוהו כמו בתחילת הבריאה, ובזמן שיהא העולם במצב תוהו ובוהו, הצדיקים ישמשו כמלאכים במרום, ועדיין אין זה סוף העונג של הצדיקים, אלא אחר ימי תוהו אלו יחזור העולם להתחדש בצורה אחרת נאותה למה שראוי שיהיה לנצחיות, ורק אז ישובו הצדיקים וישבו בו לנצח נהנים בטובה האמיתית כל אחד כפי מדריגתו. עד כאן תוכן דברי הרמח''ל וכמעט כלשונו.

עולה לנו לסיכום מדברי הרמח''ל, דשלושה שלבי זמנים יהיו לצדיקים לעתיד:

א. תחיית המתים, וזה קורא הרמח''ל תקופת ''הכנה''.

ב. אחר תקופת תחיית המתים נשמות הצדיקים יעלו לְשַׁמֵּשׁ במרום בתקופת החזרת העולם לתוהו.

ג. אחר תקופת התוהו יהא חידוש העולם באופן הראוי לנצחיות, והיא תכלית העונג.

משמע שעד תקופת העונג הנצחי - שלב ג' - תוקדם הכנה לכך, ותקופת תחיית המתים - שלב א' - היא עדיין בגדר ''הכנה'' שפירושה השתלמות לקראת השלימות.

הרי לנו מדבריו, שגם ימי התחיה עדיין ימי השלמה הם להשלים את הצדיקים לתכלית הראויה לזמן המאוחר יותר כפי שהעתקנו דבריו.

אם כן, בתחיית המתים שיקומו שוכני עפר בגופם ואז יתוקן העולם במלכות ש-ד-י, ויגיע העולם לפסגת שלימותו בכך ש''ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו'', הגם שהחומר עדיין ימשך קיומו, עם כל זה לא יהווה כמסך ומחיצה המבדלת בין אורו יתברך המקיף כל עלמין - אין סוף ברוך הוא, לאורו יתברך הטמון בתוך ברואיו, וכל הבריאה תזעק מתוך צמצומה בתוך החומר: ''ה' הוא האלקים'', ''אין עוד מלבדו'', ובכך תגיע הבריאה לפסגת שלימותה. הרי שענין תחיית המתים יש בו מן השכר מצד אחד וגם מן שלימות התיקון, שתבוא הבריאה על תיקונה באופן מושלם שאי אפשר היה להשלימו קודם התחיה, להיות עדיין רוח הטומאה בעולם, ואין מן היכולת לזעוק את אמונת ''אין עוד מלבדו'' בזעקה מושלמת מתוך גוף, ושלימות זו תתאפשר רק לאחר התחיה שאז יחזרו הנשמות לגוף, ויהיו באופן הנעלה ביותר שאפשר שיהיה לנשמה בתוך גוף, מה שלא השיגו הצדיקים בימי חייהם כשחיו קודם התחיה עם כל דרגתם והשגתם, ורק בכך יושלמו הנשמות ויבואו לתכליתן האמיתי, בכך שיכירו את ה' בתכלית ההכרה ומתוך הגוף דייקא, ובזה יהא סיום העבודה של נשמות הצדיקים בתכלית רצונו יתברך להכירו מתוך גוף, שלימות שאין שלימות למעלה ממנה, ובזה יבואו הנשמות לשלימותן ותכליתן, והוא מה שיזכה אותם לשכר האמיתי והנצחי שיהא רק אחר כך בשלב ג' לאחר תקופת התוהו - שלב ב'.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן