ח. ביאור ''יחיד העושה תשובה מוחלין לו ולכל העולם כולו'' (יומא פו:)

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר ח. ביאור ''יחיד העושה תשובה מוחלין לו ולכל העולם כולו'' (יומא פו:)
תוכן עניינים

--------

ועל פי זה יובנו דברי הגמרא ביומא פ''ו: יחיד שעשה תשובה מוחלין לו ולכל העולם כולו. ועל אימרה זו יתמה כל מתמיה, הכיצד הוא שבעבור יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו? אלא אין הכוונה הבטחה למחילת עוונות החוטאים והפושעים שבדור, אלא הביאור הוא, אם נגזרה גזירה להשמיד להרוג ולאבד, ומידת הדין עומדת לבצע זממה, אזי בקנאות תשובתו של יחיד למחול לעצמו ולעמו מאותה גזירה של כיליון, ולהמתין עוד לתשובתן של ישראל ולא להכריתם. ומוחלין לו ולכל העולם, הכוונה מוחלין מלהביא עליהם את הנגזר עליהם, וכמו שמצינו שאמר ה' למשה: ''סלחתי כדבריך'', והסליחה היתה בהארכת אף שלא להשמיד את ישראל, ולא הכוונה לסליחה של ויתור, שהרי נענשו אחר כך על מעשה העגל, והוא בכך שמידת הדין נשתקת בטענה - יש עם הנכנע ומקנא לאלוקיו, ואם יש עם - יש סיבה להאריך אף עם כל העולם ולא להשמידו, כי הנה יש למלכות שמים עדיין תוקף שמן הראוי שתתקיים בכך המלכות לפחות על אלו הנאמנים, וכביכול יש כיסוי לחילול ה' הנורא שנעשה מהחוטאים מכח הקידוש ה' שנעשה על ידי אלו המוסרים נפשם לה'.

כמה, אם כן, מעלת כל עובד ה' היום עם הנסיונות התקיפים והתכופים הסובבים אותנו, עובד ה' המחליט להתמרד נגד כל כוחות הטומאה ולשוב לאביו שבשמים, ועושה עצמו כעיוור וכחרש וכאילם מכל המפריעים שעומדים בדרכו, ובקנאות רץ לתורה ולמצוותיה, ודוקר בחרב עזותו דקדושה את כל המשטינים שעומדים עליו לשטנו מימינו ומשמאלו, הרי בכך שמתמרד נגדם אין דקירת חרב גדולה מזו, ובזה לא רק שמתקן את עצמו אלא מגן על כל העולם כולו כפינחס, שימחל להם ה' וישוב מחרון אפו אשר חשב להשחיתם ולכלותם.

וזהו סוד קיומנו בכל הדורות, ובפרט עתה בחבלי משיח, על אף שלפי מידת הדין לא היה ראוי להשאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט, אולם הרי כל יום קמים לו להקב''ה מתוך העדה פינחס פלוני או פינחס אלמוני, העושים מעשה פינחס בן אלעזר לקנא קנאת ה', שהרי אין פחות מסירות נפש היום לקום באומץ נפשי ולנהוג נגד הזרם בהשקפות, בצניעות, בשמירת העינים - מה שנחשב אצל הרבה לחוכא ואיטלולא, ובבחינה מסויימת יש בזה קושי יותר ממעשה פינחס, שהרי במעשה שעשה, הרבה הצדיקוהו על כך, שהרי היו הרבה בישראל צדיקים ובפרט שהם מראשי ישראל - משה רבנו והזקנים שהם היו השליטים והמנהיגים בעם, שבהחלט הזדהו עם מעשהו זה, והיה לו גיבוי למעשהו ממנהיגי ישראל, מה שאין כן היום שהגיבוי הוא למחללי התורה, והקיצוניות היום נחשבת לפנאטיות המאוסה גם אצל רבים משומרי התורה רח''ל, הרי היום יש משנה משמעות למסירות נפש ובפרט שהדבר נעשה יום יום אצל רבים עובדי ה', ובפרט בעלי תשובה שבכך משתקים את מידת הדין מחרונה, בפייסם אותה, הנה יש עם, ישנם כאלה מסורים ונאמנים למלכם. ובכך מרעישים ומהממים את כל כוחות הדין, כי כן משפט כל מעשה חריג שיוצא מגדר הרגיל, להרעיש ולהפעיל שינוי משמעותי הן לטובת הפועל עצמו והן לטובת הסובבים אותו, ובפרט כשמתפעלים ומתעוררים אחרים ממעשהו, לפחות להזדעזע בראותם מסירות נפשו, שלפחות קידוש ה' יש פה לראות היאך אדם מוקף בנסיונות ובטרדות ועם כל זה מדלג על הכל לקיום תורה ומצוות, בוודאי שיועיל מצב זה להאריך אף עם הרבים ולהמתין לתשובתם.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן