חתימת הספר

תוכן עניינים

--------

ודע עוד דמה שנתפרץ באיזה מקומות כהיום שהבחורים מרקדים עם הבתולות על החתונות - עוון פלילי הוא ועוברים בזה על כמה וכמה איסורים. וכבר אמרו חז"ל 'המסתכל באשה אפילו באצבע קטנה של אשה כיון שמסתכל בה כדי ליהנות אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים לא ינקה מדינה של גיהנום'. וזהו אפילו בהסתכלות בעלמא, וכ"ש בזה שהוא מרקד עמה ועובר על זה במה דכתיב 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם', וגם על מה דכתיב 'ונשמרת מכל דבר רע', ואחז"ל שהוא אזהרה שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה, הרי דאפילו הרהור בעלמא שהוא שלא כהוגן אסרה התורה כדי שלא לבוא לידי טומאה, וכ"ש בזה שהוא עושה מעשה בפרהסיא להביא עצמו לידי הרהור ולידי הסתכלות וגם בודאי לידי טומאה בלילה ג"כ לבסוף, ועל כולם מצוי שעובר ע"י הריקוד גם על הלאו ד'לא תקרבו לגלות ערוה', וכפי מה שידוע שכתבו הפוסקים דהבתולות דידן בכלל נדות הם משיגיעו לזמן וסת ובכלל עריות הם, ולפעמים מחבקין ומנשקין איש את רעהו בעת הריקוד שהיצה"ר בוער בקרבו ועובר בזה על לאו זה וכמו שכתבנו בפ"ח בשם הרמב"ם, ועון פלילי הוא מאד. והוא מאביזרייהו דעריות שצריך ליהרג ולא לעבור ע"ז אפילו אם היו כופין אותו ע"ז, ואוי ואבוי יהיה להעושים כן בשאט-נפש. ואפילו אם היא עתידה להיות אשתו כגון שהוא אחר כתיבת התנאים ג"כ אסור בכל הדברים הנ"ל, ואין שום היתר בזה מחמת שנתקשר עמה בתנאים.

גם יכול לבוא מענין הרע הזה של התקרבות אהדדי לכמה איסורים גדולים של עון כרת ר'חילוני, וכבר אחז"ל בנזיר 'סחור סחור לכרמא לא תקרב'.

ואיתא בספר חסידים סימן קס"ח וז"ל: אל תערב בנים ובנות פן יחטאו, וכדכתיב 'אז תשמח בתולה במחול', והיינו לבדה אבל 'בחורים וזקנים יחדו', וכן בסוף ספר תהלים 'בחורים וגם בתולות', ולא אמר 'בחורים עם בתולות' כמו שאמר 'זקנים עם נערים'. ומעשה באדם שהיה רוכב יחידי בלילה, והלבנה זורחת באותו לילה, והיה רוכב במדבר, והיה רואה חַיִל גדול ועגלות גדולות, ועל העגלות יושבים בני אדם והמושכים העגלות בני אדם, ותמה מה היו עושים, כשנתקרב אצלם הכיר מקצתם שכבר מתו, אמר להם מה זה שאתם מושכים כל הלילה העגלות ומקצתכם על העגלות, אמרו לו בשביל עוונינו שכשהיינו חיים באותו עולם היינו משחקים עם נשים ובתולות, ועתה אנו מושכים העגלה עד שכל כך אנו עייפים ויגעים שלא נוכל לנהוג יותר, ואז יורדים אותם שעל העגלה ואנו עולים ונחים ונוהגים אותנו עד שיגעים ועייפים ואח"כ הם עולים ונחים. וזהו שנאמר 'הנני מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה', וכתיב 'הוי מושכי העוון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה', . והישרים מכים את המוליכים כמנהיג את הבהמה והעגלה, שנאמר 'נמשל כבהמות נדמו', וכתיב בתריה 'וַיִרְדּוּ בם ישרים לבקר'. , ומי שעושה מעשה בהמה בחייו יש לו לעבוד באותו עולם כבהמה, עכ"ל ספר חסידים. וע"כ צריך האדם ליזהר בזה מאד מאד:

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר: הרב ישראל מאיר מראדין זיע"א

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' אליעזר שטלמן הי''ו
ספר גדר עולם

על חובת הצניעות בכללות ובפרט בענין כיסוי הראש באשה הנשואה
מאת מרן רבינו החפץ חיים זצ"ל

באדיבות ר' אליעזר שטלמן הי"ו מארגון קול הצניעות
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן