חשיבות ומעלות דור עקבתא דמשיחא - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א חשיבות ומעלות דור עקבתא דמשיחא - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

מובא בספר ''עטרת צבי'' (בפרשת שמות) וזה לשונו שם: ומחיבים אנחנו להאמין ולבטח בשם ה' אלקינוי ולהיות בתמימות באמונתו ברוך הוא, ולא לבקש עתידות, ואם יתמהמה - נחכה לו ברוך הוא, ולא יעזב אותנו אלקינו, ויזכר בריתו את אבותינו ואתנו בברית הר חורב וערבות מואב, יעודי כל הנביאים, ואנו מיחלים ומקוים כל שעה ורגע, אשר יקים ברוך הוא וברוך שמו הבטחתו וישלח לנו משיח צדקנו במהרה בקרוב, והגם אם כלו כל הקצים וכו'.

ומספר הרב ''עטרת צבי'': ואמרתי לפני מו''ר הרב הצדיק מוהר''ר אברהם יושע העשיל האב בית-דין קדש ''אפטא'', נשמתו בגנזי מרומים, אשר עקבות משיחא - כתב רבנו - כי הוא סוד עקבי אדם קדמון לכל הקדומים וסיום כל הברורים הנשמות הצריכים להזדכך ולהתברר. והנה, כמו שעל העקב עומד כל הגוף וכל הקומה שלמה, כן אנחנו נשמות עקבי אדם קדמון הזה, תהלה לאל ברוך הוא, בטחוננו ואמונתנו דבוק וקשור באמונת יחוד אלקינו בכל לב ונפש, ומקבלים באהבה רבה ובשמחה רבה את כל העובר עלינו מן הגליות המרים המים המאררים, ובזה אנחנו, תהלה לאל, בני אל חי, יותר שמחים, כיון שעלינו עומדת כל קומת הקדשה, כל נשמות הצדיקים, כל אהבת הקדמונים - נשמות הקדושים, שעברו - מנוחתם בעדן, ושנתבררו ונתלבנו עד עתה - הכל, תהלה לאל חי הבוחר בעמו ישראל באהבה, קיומם ועמידתם - עלינו - נשמות הנמוכים והעקבים, ובנו - תהלה לאל - נתקדש שמו של הקדוש-ברוך-הוא וברוך שמו יותר, המאזרנו חיל ונותן בנו כח הסבל לסבל הגלות והצרות והגזרות, ומקבלים באהבה ובטוחים בישועת השם הגדול והנורא, אשר יצמיח לנו בקרוב, ותהלה לאל נתקבלו דברי בעיניו.

וגם אם, חס ושלום, לא תצמח ישועתנו בקרוב, אנחנו בשם אלקינו נזכיר, וגם אם יעלה על הדעת, שיכלו, חס ושלום, כל הקצין ועדין בן דוד לא בא, חלילה לנו לעזב אלקינו, אשר הראה כח נפלאותיו בבריאה וכח נפלאותיו ביציאת מצרים ואלף אלפי אלפים ורבוא רבואות פעמים הטובות נסים ונפלאות. וגם אמנם שחלילה זאת לעלות על הדעת, כי כבר נשבע ה' בנפשו שלא יעזב אותנו ואנחנו לא נעזב אותו ברוך הוא וברוך שמו, ומה להאריך בדברים אשר מבטחים אנחנו מנביאים ורבותינו הקדושים, מבארים בכתובים ובש''ס ובמדרשים אין די באר, ואנחנו נלך בטח בתם ולא נירא, כי ה' אלקינו אתנו. עד כאן לשונו.

ואם הוא הקדוש כתב זה בימיו, שהיה השקט ומנוחה בעולם, והיה דור מלא צדיקים וחסידים, שהיה בשנת תק''ץ, וכתב שבשביל סבילת הגלות והמרירות יתעלה הדור על כל הדורות הקודמים, כל שכן אנחנו בדור עני ואביון, בדור שפל אשר לא היה כזה מימות מתן תורתנו הקדושה עד עכשיו, ואנחנו עומדים באמונתנו הקדושה, ובכל מיני צרות ונסיונות לא עזבנו את ה', חס ושלום. לכן מי יכול לשער לעתיד מעלת עם הקדש, וכמה יגדל ערכם ממש יותר מכל הדורות הקודמים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן