חכמי לב - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה חכמי לב - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד (כז.כ)

יש לבאר כוונת הפסוק!

ב. ויקחו אליך שמן זית זך (כז.כ)

יש לדקדק, מהו לשון "ויקחו"- הרי היה לו לומר "ויתנו אליך" או "ויביאו אליך". ומהו דנקט לשון "ויקחו" דווקא?

ג. ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי וכו' (כח.א)

יש לדקדק, מדוע בניו של משה לא שרתו אחריו בשונה מבניו של אהרון אשר שרתו בניו אחריו, וכדאמרינן בקרא: "את אהרן ואת בניו איתו". מאי שנא משה, שיהושע שירת אחריו ולא בניו?

ד. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי (כח.ג)

שואל הגר"ח שמואלביץ: מי הוא זה אשר זוכה לתואר "חכם לב". דמהו חכם לב?

ה. עוד יש לדקדק, הרי אם חכמים הם ממילא אנו יודעים שמילאם ה' ברוח חכמה. מדוע א"כ, כפל קרא בנוקטו: "ואתה תדבר אל כל חכמי לב" - "אשר מלאתיו רוח חכמה"?

ו. ואתה תדבר אל כל חכמי לב (כח.ג)

יש לדקדק, מדוע נקטה התורה "תדבר" ולא נקטה "תצווה", כפי שמצינו דנקטה התורה בכמה דוכתי באורייתא?

ז. ואתה תדבר אל כל חכמי לב (כח.ג)

איתא בברכות (נה.) יודע בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ, כתיב הכא: "וימלא אותו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת", וכתיב התם: "ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה", וכתיב: "בדעתו תהומות נבקעו".

ויש לשאול, מכיוון שחכמת בצלאל היתה לשם מלאכת המשכן, מפני מה נתן לו השם יתברך חכמה לדעת לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ, דמה שייכות להם במלאכת המשכן?

ח. ועשית חושן משפט מעשה חושב וכו'. רבוע יהיה כפול וכו'. ומלאת בו מילאת אבן ארבעה טורים וכו'. משובצים זהב יהיו במלואותם (כח.טו-כ)

פירש רש"י – "במלואותם"- על שם שהאבנים ממלאות גומות המשבצות המתוקנות, קורא אותן בלשון מלואים.

ויש להבין, מה העניין שהיו האבנים משובצות בתוך החושן, מדוע לא הובלטו והיו מודבקות או מוטבעות מעט בתוך החושן. מדוע הוכרחו הן להיות משובצות וממלאות בית קיבול אשר הוכן להן בחושן? [ולא עוד אלא, שהרי מכבוד החושן היה עדיף להבליטן למען יראו כולם את עובי האבנים וגודלן].

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של הג"ר חיים שמואלביץ זצ"ל בספרו שיחות מוסר (מאמר נט) בעניין בקשת החכמה. וז"ל - מצינו בפסוק זה את התואר "חכמי לב" וכן גם להלן: "ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה" (שם לו א), וצריכים אנו לדעת פירושו של תואר זה, ומי הוא זה אשר זוכה להיות נקרא בתואר זה.

והנה ממה שאמר הכתוב: "ובלב כל חכם לב בכם נתתי חכמה" (שם לא ו), אנו למדים שאת מעלת "חכם לב" צריך האדם להכין בעצמו בכוחו הוא, ובלב אשר כזה נותן הקב"ה חכמה, אכן עדיין אינו מבואר מי הוא "חכם לב" אשר הקב"ה מעיד כי הוא נותן לו חכמה.

ומי לנו חכם כשלמה המלך ע"ה, שאמר עליו הכתוב "וה' נתן חכמה לשלמה כאשר דבר" (מלכים א'. ה.כו) וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, וכשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה.

ומקרא מפורש הוא למעלה ממנו (מלכים א'. ג.ה-יב) "בגבעון נראה ה' אל שלמה וגו' ויאמר אלקים שאל מה אתן לך וגו', ויאמר שלמה וגו', ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו', ויאמר אלקים אליו יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו' ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון וגו'".

מתבאר כאן, כי שלמה זכה לחכמה אך ורק בעבור תשוקתו הרבה אל החכמה. כה השתוקק שלמה לחכמה עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, וויתר על עושר ואריכות ימים, ואף כי אושר החיים חשוב הוא מכל, אך ידע שלמה כי חיים בלי חכמה אין להם ערך כלל, כמו שכתב הרמב"ם (רוצח פ"ז ה"א): "וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה, כמיתה חשובין".

על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד "חכם לב" מהו, אדם השואף ומבקש חכמה באמת "חכם לב" יקרא שמו, ויזכה לחכמה כמו שכתוב: "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה". עכ"ל.

א"כ מבואר - כי רק אדם אשר הינו "מבקש חכמה" מזכהו ה' בחכמה.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות }

הקושיות א' וב' מתורצות – רצתה התורה לרמז לנו, כי בכדי שיהיה האשם מדליק את שמן המנורה - התורה אשר נמשלה לשמן, למען העלותו נר תמיד - בהתעלות בעבודת ה', יש לו להיות בבחינת "קני המנורה"- כלי קיבול אשר "מבקש תורה" למען האירו לכל ישראל באש תורתו, להעלות נר תמיד לפני ה'.

לזה דקדק קרא באומרו: "ויקחו אליך" ולא "ויביאו אליך". ללמדנו, כי בעבור זכייה בשמן - בתורה, צריך להיות מבקש תורה להיות בבחינת "ויקחו" בבקשנו לזכות בתורה, להאיר בה לכל ישראל.

לפ"ז גם הקושיא השלישית מתורצת – מסביר הגר"ח שמואלביץ: כי דווקא יהושע בן נון נבחר להנהיג את עם ישראל תחת משה רבנו. ובמה זכה לכך? כתיב: "איש אשר רוח בו", ופי' הספורנו: מוכן לקבל פני מלך חיים כעניין שכתוב: "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה".

הנה מוכח מדברי הספורנו מה שנתבאר לעיל בכוונת הכתוב, כי "חכם לב" הוא זה המוכן לקבל את פני מלך חיים, וזו היתה מעלתו יהושע, וכדכתב הרש"י (שמות כד.יג): כי כל מ' יום שעלה משה להר סיני המתין לו יהושע ונטה שם אהלו למרגלות ההר יעו"ש. וכל כך למה, נראה שהוא כדי שמיד עם רדת משה רבו מן ההר יוכל לשמשו ולקבל הימנו, ומשום כך עזב יהושע את ביתו ואת כל ישראל, הכל למען רווח של מהלך רגעים ספורים מן ההר עד מחנה ישראל.

לזה דקדק קרא באומרו: "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו וכו'"- כי רק אהרון זכה בכהונה לזרעו, בשונה מבני משה אשר יהושע הוא אשר זכה להיות מנהיגם של ישראל תחת משה.

לפ"ז גם הקושיות ד'. ה' וו' מתורצות – מסביר הגר"ח שמואלביץ: כי מכאן נראה ללמוד כי "חכם לב", הינו אדם השואף ומבקש חכמה באמת, הוא אשר "חכם לב" יקרא שמו, ויזכה הוא לחכמה כמו שכתוב: "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה".

זהו שהוסיף קרא: "ואתה תדבר אל כל חכמי לב" - "אשר מלאתיו רוח חכמה". ללמדנו, כי דווקא מכח היותם "חכמי לב" זכו הם ל"אשר מלאתיו רוח חכמה", מכח היותם מבקשי תורה.

לזה נקט קרא "ואתה תדבר" ולא "תצווה". ללמדנו, כי אדם אשר הינו בבחינת "תצווה"- בעל כורחו, ללא בקשתו החכמה מעצמו, אין הוא יכול לזכות בתורה. רק אדם אשר יהיה בבחינת "תדבר"- מדעתו ומרצונו, תוך בקשתו החכמה, הוא אשר זוכה לחכמה.

לפ"ז גם הקושיא השביעית מתורצת – זכה בצלאל לחכמת צרוף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ, אף שלא היה צורך בה לבניית המשכן. בכל זאת, מכח היותו "חכם לב"- מבקש חכמה, זכה הוא לחכמה נוספת מאת ה' - לחכמת צירוף אותיות אשר נבראו בהם מעשה בראשית.

ולפ"ז גם הקושיא השמינית מתורצת – עניין אבני החושן אשר היו מוכרחות להיות מוטבעות ומשוקעות לחלוטין בתשבץ החושן. בא לרמז לנו, כי התורה אשר נמשלה לאבנים טובות ומרגליות, כדאמרינן במשלי: "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה"- איננה יכולה להינתן אלא דווקא בתוך מקום שיקוע של בית קיבול, אשר מאפשר ומכין עצמו למען קבלת האבן הטובה - התורה הקדושה, כי רק המבקש תורה זוכה לתורה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן